Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8991
Title: Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах
Other Titles: Implementation of sustainable development goals into the practice of enterprise management in modern conditions
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Бурківська, Валентина Андріївна
Keywords: стійкість
розвиток
механізм управління
стійкий розвиток підприємства
управління стійкістю
устойчивость
развитие
механизм управления
устойчивое развитие предприятия
управление устойчивостью
stability
development
management mechanism
sustainable enterprise development
sustainability management
Issue Date: 2017
Citation: Касич А. О. Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах / А. О. Касич, В. А. Бурківська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 16, Ч. 1. – С. 135-139.
Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство
Abstract: У статті розглянуто економічну сутність поняття «управління стійким розвитком підприємства». Визначено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають на систему менеджменту підприємств. Управління стійкістю – це інтегрована система управління підприємством, яка обумовлена збалансованим, гармонійним, тривалим розвитком, а також забезпечує постійну цілісну рівновагу структури з урахуванням мінливих зовнішніх умов функціонування підприємства та досягнення стійких високих результатів його діяльності. Розвиток підприємства є незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до іншого через процес змін. Розроблено механізм управління сталим розвитком підприємства. Здійснення процесів управління стійкістю відбувається на основі використання різних методів, інструментів, методик. Запропоновано оптимальну систему управління стійким розвитком для українських підприємств з урахуванням досвіду іноземних компаній.
В статье рассмотрена экономическая сущность понятия «управление устойчивым развитием предприятия». Определено, что характерной чертой современного этапа развития экономики являются глубокие изменения во всех её сферах, которые влияют на систему менеджмента предприятий. Управление устойчивостью – это интегрированная система управления предприятием, которая обусловлена сбалансированным, гармоничным, длительным развитием, а также обеспечивает постоянное целостное равновесие структуры с учетом меняющихся внешних условий функционирования предприятия и достижения устойчивых высоких результатов его деятельности. Развитие предприятия является необратимым процессом, который обеспечивает спонтанные или управляемые переходы от одного неповторимого состояния к другому через процесс изменений. Разработан механизм управления устойчивым развитием предприятия. Осуществление процессов управления устойчивостью происходит на основе использования разных методов, инструментов, методик. Предложена оптимальная система управления устойчивым развитием для украинских предприятий с учетом опыта иностранных компаний.
In the article the economic essence of the concept “management of sustainable development of the enterprise” is considered. It is determined that the characteristic feature of the modern stage of economic development is a profound change in all its spheres that affect the management system of enterprises. Stability management is an integrated enterprise management system, which is due to balanced, harmonious, long-term development and provides a permanent integral equilibrium of the structure taking into account changing external conditions of operation of the enterprise and achievement of stable high results of its activity. Enterprise development is an irreversible process that provides spontaneous or controlled transitions from one unique state to another through the process of change. The mechanism of management of sustainable development of the enterprise has been developed. Implementation of sustainability management processes takes place on the basis of the use of various methods, tools, techniques. The optimal system of sustainable development management for Ukrainian enterprises is suggested, taking into account the experience of foreign companies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8991
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf355,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.