Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9138
Title: Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі структурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект
Other Titles: The influence of the state on improving the institutional environment in the process of innovative-structural changes in the economy: a theoretical aspect
Authors: Скиба, М. В.
Keywords: постіндустріальна
інформаційна
інноваційна
нооекономіка
економіка знань
інституціональні зміни
державне управління
економіка
структурно-інноваційні зміни
new economy
post industrial economy
information economy
innovative economy
nooekonomiky
knowledge economy
institutional changes
governance
structural innovative changes
economy
Issue Date: Jun-2017
Citation: Скиба М. В. Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі структурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект / М. В. Скиба // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 34-38.
Source: Економіка та держава
Abstract: Забезпечення стійкого економічного розвитку суспільства, формування "нової", "постіндустріальної", "інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "економіки знань" потребує удосконалення інституціонального середовища, в якому особлива увага була б приділена людському капіталу. Удосконалення інституційного середовища потребує здійснення інституційних змін, а саме: зміни системи формальних правил і неформальних обмежень, а також механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію у певних часових і просторових межах. Формування та реалізація політики інституціональних змін має відбуватись на основі мінімізації втрат. Необхідним є вироблення таких засобів, що оптимізують витрати державного втручання та не перешкоджають можливим вигодам від такого втручання. Однією із важливих передумов формування людського капіталу є накопичення знань, пізнання сутності економічних процесів, виявлення закономірностей за допомогою розумових операцій і реалізації економічних знань, навичок, умінь і якостей особистості в життєдіяльності.
Ensuring sustainable development of society, the formation of "new", "postJindustrial", "information", "innovative", "nooekonomiky" "knowledge economy" requires improvement of the institutional environment in which special attention would be paid to human capital. Improving the institutional environment needs implementation institutional changes, namely changing the system of formal rules and informal constraints and the mechanisms by which they are enacted in specific temporal and spatial boundaries. Formulation and implementation policy of institutional changes should be based on minimizing losses. It is necessary to develop such tools that optimize the cost of state intervention and do not prevent the possible benefits from such intervention. One of the most important prerequisites of human capital is the accumulation of knowledge, knowledge of the essence of economic processes, identifying patterns using mental operations and realization of economic knowledge, skills, abilities and personality traits in life.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9138
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2306-6806
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skyba.pdf171,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.