Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9139
Title: Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: сутність, мета та засоби
Other Titles: Theoretical aspects of public regulation of innovative activity: essence, purpose and facilities
Authors: Скиба, М. В.
Keywords: державне регулювання
інновації
економічний розвиток
національна інноваційна система
государственное регулирование
инновации
экономическое развитие
национальная инновационная система
state regulation
innovations
economic development
national innovation system
Issue Date: Oct-2017
Citation: Скиба М. В. Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: сутність, мета та засоби / М. В. Скиба // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 15, Ч. 2. – С. 121-124.
Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство
Abstract: У статті проведено огляд наукових джерел щодо державного регулювання інноваційної діяльності, структуровано процес державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. З’ясовано, що реалізація мети ДІП потребує мінімізації «провалів» держави. Висвітлено зарубіжний досвід щодо інструментів активізації досліджень та інновацій, наведено приклади фінансування проектів вітчизняних ВНЗ іноземними установами.
В статье представлен краткий обзор научных исследований по вопросам государственного регулирования инновационной деятельности, структурирован процесс государственного регулирования инновационной деятельности в Украине. Установлено, что реализация цели ГИП требует минимизации «провалов» государства. Освещен зарубежный опыт наиболее масштабных инструментов активизации исследований и инноваций, приведены примеры финансирования проектов отечественных вузов иностранными учреждениями.
In the article author provides an overview of scientific sources on state regulation of innovation activity. The structure of the process of state regulation of innovation activity in Ukraine was given in the article. Author clarifies that the re- alization of the purpose of the GIP requires minimization of the «failures» of the state. Author researches the foreign experience about instruments for activation of the research and innovation. The examples of financing of the projects of higher educational institutions by foreign institutions was given in the article.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9139
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2413-9971
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skyba_15_2017.pdf459,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.