Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9596
Title: Система антикризового управління на промислових підприємствах
Other Titles: Система антикризисного управления на промышленных предприятиях
System of anti-crisis management at industrial enterprises
Authors: Закаблуківський, А. В.
Keywords: антикризове управління підприємством
організаційні перетворення
антикризисное управление предприятием
организационные преобразования
anti-crisis management of the enterprise
organizational transformations
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Закаблуківський А. В. Система антикризового управління на промислових підприємствах / А. В. Закаблуківський // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : зб. ст. за матеріалами II-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (29 березня 2018 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2018. - С. 342-348.
Abstract: У статті розглянуто питання щодо антикризового управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах. Встановлено, що до організаційних змін призводять різні фактори, що створюють зовнішнє та внутрішнє середовище фірми. До зовнішнього середовища відносяться: інновації в техніці та технологіях, жорсткість конкуренції, глобалізація ринку, лібералізація торгівлі, політична ситуація, а також перехід до економіки, що ґрунтується на знаннях. До факторів внутрішнього середовища входять зміни в основній структурі, технології, що застосовуються, організаційна культура, завдання та діяльність, ефективність роботи підприємства та робота персоналу.
В статье рассмотрены вопросы антикризисного управления организационными преобразованиями на промышленных предприятиях. Установлено, что к организационным изменениям приводят различные факторы, создающие внешнюю и внутреннюю среду фирмы. К внешней среде относятся: инновации в технике и технологиях, ужесточение конкуренции, глобализация рынка, либерализация торговли, политическая ситуация, а также переход к экономике, основанной на знаниях. К факторам внутренней среды относятся изменения в основной структуре, технологии, организационная культура, задачи и деятельность, эффективность работы предприятия и работа персонала.
The article deals with issues of anti-crisis management of organizational transformations at industrial enterprises. It has been established that various factors contributing to organizational changes are created, creating the external and internal environment of the firm. The external environment includes: technology and technology innovations, toughening of competition, globalization of the market, trade liberalization, political situation as well as the transition to a knowledge-based economy. The factors of the internal environment include changes in the main structure, technology, organizational culture, tasks and activities, the efficiency of the enterprise and the work of the staff.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9596
Appears in Collections:Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20180329_Cluster_P342-348.pdf181,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.