Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9793
Title: Effectiveness of e-learning resources in physical chemistry teaching
Other Titles: Ефективність електронних ресурсів у викладанні фізичної хімії
Эффективность электронных ресурсов в преподавании физической химии
Authors: Derkach, Tetiana M.
Keywords: chemistry teaching at universities
electronic learning resources
physical chemistry
preferred learning styles of students and faculties
universal and specific resources
викладання хімії в університетах
електронні навчальні ресурси
фізична хімія
переважаючі стилі навчання студентів та викладачів
універсальні та специфічні ресурси
преподавание химии в университетах
электронные учебные ресурсы
физическая химия
преобладающие стили обучения студентов и преподавателей
универсальные и специфические ресурсы
Issue Date: 2018
Citation: Derkach T. M. Effectiveness of e-learning resources in physical chemistry teaching / T. M. Derkach // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol. 66, № 4. – P. 139-148.
Source: Information Technologies and Learning Tools
Abstract: Implementation of electronic learning resources into the teaching of chemical disciplines in higher school does not always lead to an improvement in students' mastery of the material. Therefore, the optimal choice of effective electronic resources for the teaching of basic chemical disciplines is an urgent task. The purpose of the work was to identify the resources that are relevant to the teaching of physical chemistry from the point of view of both teachers and students. Specific questionnaires were developed to achieve the goal, and a survey of pedagogical process participants (students and faculty members) was conducted, followed by statistical processing of the survey results. The expediency of usage of 41 e-resources was investigated, and 21 resources were identified as suitable for the study of a university course in physical chemistry. Among them, eight e-resources were found to be important for teaching most topics of the discipline, and so are attributed to universal resources. Another thirteen resources are important for teaching some topics and ineffective for others (specific resources). At the same time, only five universal and eight specific resources are currently used in the practice of the Faculty of Chemistry of Olesj Honchar Dnipropetrovsk National University. Some discrepancies have been identified between teachers and students concerning resource preferences that create the preconditions for the loss of effectiveness of the use of such resources. Since the use of some electronic resources is sensitive to learning styles, existing styles for faculties and students were analysed. The main differences consist in the explicit preferences of the faculty for reflective and global styles, while students are characterised by predominantly active and sequential learning styles. The results obtained regarding the effectiveness of e-resource usage are discussed from the viewpoint of preferences in learning styles characteristic of students and teachers of natural sciences.
Впровадження під час навчання хімічним дисциплінам у вищій школі електронних навчальних ресурсів не завжди призводить до покращення показників засвоєння матеріалу студентами. Тому оптимальний вибір ефективних електронних ресурсів для викладання базових хімічних дисциплін є актуальним завданням. Метою роботи було визначення ресурсів, що є релевантними для викладання фізичної хімії з точки зору як викладачів, так і студентів. Для досягнення мети було розроблено спеціальні анкети та проведено опитування учасників педагогічного процесу (студентів та викладачів) з наступною статистичною обробкою результатів опитування. Було досліджено доцільність використання сорока одного електронного ресурсу та визначено двадцять один ресурс у якості доцільних для викладання університетського курсу фізичної хімії. Серед них вісім ресурсів є важливими для викладання більшості тем курсу дисципліни і тому віднесено до універсальних ресурсів. Інші тринадцять ресурсів є важливими для викладання певних тем та малоефективні для інших (специфічні ресурси). У той же час у практиці хімічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара використовується лише п’ять універсальних та вісім специфічних ресурсів. У ряді випадків винайдено невідповідність у відношенні до деяких ресурсів між викладачами та студентами, що створює передумови для втрати ефективності застосування таких ресурсів. Оскільки використання деяких електронних ресурсів є чутливим до стилю навчання, проаналізовано наявні стилі для викладачів та студентів. Основні відмінності полягають у явно виражених перевагах викладачів до рефлективного та глобального стилів, тоді як студентам притаманні переважаючі активний та послідовний стилі. Отримані результати щодо ефективності застосування електронних ресурсів обговорюються з позицій особливостей переважаючих стилів навчання, характерних для студентів та викладачів природничого напряму навчання.
Внедрение в процесс обучения химическим дисциплинам в высшей школе электронных учебных ресурсов не всегда приводит к улучшению показателей усвоения материала студентами. Поэтому оптимальный выбор эффективных электронных ресурсов для преподавания базовых химических дисциплин является актуальной задачей. Целью работы было определение ресурсов, которые являются релевантными для преподавания физической химии с точки зрения как преподавателей, так и студентов. Для достижения цели были разработаны специальные анкеты и проведен опрос участников педагогического процесса (студентов и преподавателей) с последующей статистической обработкой результатов опроса. Была исследована целесообразность использования сорока одного электронного ресурса и определен двадцать один ресурс в качестве целесообразных для преподавания университетского курса физической химии. Среди них восемь ресурсов важны для преподавания большинства тем курса дисциплины и поэтому отнесены к универсальным ресурсам. Остальные тринадцать ресурсов являются важными для преподавания некоторых тем и малоэффективны для других (специфические ресурсы). В то же время в практике химического факультета Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара в настоящее время используется только пять универсальных и восемь специфических ресурсов. В ряде случаев обнаружено несоответствие в отношении к некоторым ресурсам между преподавателями и студентами, что создает предпосылки для потери эффективности применения таких ресурсов. Поскольку использование некоторых электронных ресурсов является чувствительным к стилю обучения, проанализированы обнаруженные стили у преподавателей и студентов. Основные отличия заключаются в явно выраженных предпочтениях преподавателей к рефлективному и глобальному стилям обучения, тогда как студентам присущи преимущественные активный и последовательный стили. Полученные результаты относительно эффективности применения электронных ресурсов обсуждаются с позиций особенностей преобладающих стилей обучения, характерных для студентов и преподавателей естественного направления обучения.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9793
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2205-10864-1-PB.pdfосновна стаття228,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.