Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9795
Title: Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти
Other Titles: Development of evaluation model of economic security institutions of higher education
Разработка модели оценивания экономической безопасности заведений высшего образования
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Keywords: заклади вищої освіти
економічна безпека закладів вищої освіти
збалансована система показників
факторний аналіз
регресійний аналіз
institutions of higher education
economic security of institutions of higher education
balanced scorecard
factor analysis
regression analysis
заведения высшего образования
экономическая безопасность заведений высшего образования
сбалансированная система показателей
факторный анализ
регрессионный анализ
Issue Date: 2018
Citation: Бреус С. В. Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти / С. В. Бреус // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – Т. 2, № 25. – С. 176-182.
Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики
Financial and credit activity: problems of theory and practice
Abstract: У статті розроблена модель економічної безпеки закладів вищої освіти з використанням регресійного аналізу на основі множинної регресії, вона враховує залежність між агрегованими показниками (інтегральними індикаторами) за групами та інтегральним індикатором економічної безпеки закладів вищої освіти. Інструментом для розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти є методичний підхід (з урахуванням принципів розробки збалансованої системи показників), розроблений ієрархічно за допомогою факторного аналізу (методу головних компонент) із використанням вагових значень показників. Використання розробленої моделі дає можливість провести оцінювання впливу показників на стан економічної безпеки закладів вищої освіти й сприяти підвищенню ефективності використання інструментів державного регулювання у сфері вищої освіти.
In the article the model of economic security of institutions of higher education is developed using regression analysis based on multiple regression, it takes into account the relationship between aggregate indicators (integral indicators) by groups and an integral indicator of the economic security of higher education institutions. The instrument for development evaluation model of economic security of higher education institutions are methodical approach are methodical approach (taking into account the principles of development balanced scorecard) designed hierarchically using factor analysis (method of principal component), using weighted valuesfor calculating the integral index of groups and integral indicator of economic security institutions of higher education. Taking into account the necessity of interaction of the state, higher education institutions and employers on the labor market the use of the model evaluation of economic security of higher education institutions of not the higher education institutions as separate entities, but as important elements of the socio-economic system hierarchically provides an opportunity to assess the impact indicators on economic security of higher education institutions and promote the effectiveness of the use of state regulation instruments in the field of higher education.
В статье разработана модель экономической безопасности заведений высшего образования с использованием регрессионного анализа на основе множественной регрессии, она учитывает зависимость между агрегированными показателями (интегральными индикаторами) по группам и интегральным индикатором экономической безопасности высших учебных заведений. Инструментом для разработки модели оценки экономической безопасности высших учебных заведений является методический подход (с учетом принципов разработки сбалансированной системы показателей), разработан иерархически с помощью факторного анализа (метода главных компонент) с использованием весовых значений показателей. Использование разработанной модели дает возможность провести оценку влияния показателей на состояние экономической безопасности заведений высшего образования и способствовать повышению эффективности использования инструментов государственного регулирования в сфере высшего образования.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9795
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2306-4994
2310-8770
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BreusSV.pdfНаукова стаття364,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.