Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9885
Title: Використання датчиків в автоматизованій системі контролю тиску в автомобільних шинах
Authors: Іскандарян, Р. Е.
Пилипенко, Ю. М.
Keywords: динамічні параметри автомобільних шин
рівень стійкості автомобіля
курсова стійкість руху
вимірювання параметрів автомобільної шини
автоматизація та контроль параметрів автомобільних шин
датчики контроля параметрів шини
система контроля тиску в шинах
TPMS
уровень устойчивости автомобиля
динамические параметры автомобильных шин
курсовая устойчивость движения
автоматизация и контроль параметров автомобильных шин
измерения параметров автомобильной шины
датчики контроля параметров шины
система контроля давления в шинах
dynamic parameters of automobile tires
level of stability of the car
exchange rate stability
automation and control of parameters of automobile tires
measuring parameters of the car tires
tire pressure monitoring sensors
tire pressure monitoring system
Issue Date: 2018
Citation: Іскандарян Р. Е. Використання датчиків в автоматизованій системі контролю тиску в автомобільних шинах [Електронний ресурс] / Р. Е. Іскандарян, Ю. М. Пилипенко // Технології та дизайн. - 2018. - № 3 (28). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_3_18.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Дослідити датчики в автоматизованих системах контролю шин. Використано методи аналізу та порівняння переваг та недоліків високоінтегрованих датчиків контролю тиску в шинах. В результаті порівняння характеристик датчиків вдалося виділити більш ефективний і багатофункціональний датчик. Наведено методику порівнянь різних датчиків контролю тиску в шинах для виявлення найбільш ефективного. Практична значимість полягає в визначені найбільш ефективного датчика в системі контролю шин.
Исследовать датчики в автоматизированных системах контроля шин. Использованы методы анализа и сравнения преимуществ и недостатков высокоинтегрированных датчиков контроля давления в шинах. В результате сравнения характеристик датчиков удалось выделить более эффективный и многофункциональный датчик. Приведена методика сравнений различных датчиков контроля давления в шинах для выявления наиболее эффективного. Практическая значимость заключается в определении наиболее эффективного датчика в системе контроля шин.
Explore sensors in automated tire control systems. The methods of analysis and comparison of the advantages and disadvantages of highly integrated tire pressure monitoring sensors have been used. As a result of comparing the characteristics of the sensors, it was possible to allocate a more efficient and multifunctional sensor. The method of comparison of different pressure control sensors in tires is shown for the most effective detection. Practical value is to determine the most effective sensor in the tire control system.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_3_18
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9885
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2018_N3_18.pdf751,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.