Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045
Title: Організаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетів
Other Titles: Организационно-экономические основания реализации дуальной «преподавательско-исследовательской» функции научно-педагогических работников университетов
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC GROUNDS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DUAL "TEACHING AND RESEARCH" FUNCTION OF ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITIES
Authors: Луговий, Володимир І.
Слюсаренко, Олена М.
Таланова, Жаннета В.
Keywords: вища освіта
освітньо-дослідницька сутність вищої освіти
«викладацько-дослідницька» функція науково-педагогічних працівників
світовий і вітчизняний досвід
організаційно-економічні засади
высшее образование
образовательно-исследовательская сущность высшего образования
«преподавательско-исследовательская» функция научно-педагогических работников
организационно-экономические основы
мировой и отечественный опыт
higher education
educational and research essence of higher education
"teaching and research" function of scientific-pedagogical workers
organizational and economic foundations
world and national experience
Issue Date: 2018
Citation: Луговий В. І. Організаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетів / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 15-26.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У контексті дослідницько-інноваційного типу суспільного прогресу розглянуто вплив освітньо-дослідницької сутності вищої освіти, університетської місії на здійснення освітньої і дослідницької діяльності закладів вищої освіти, що ефективно реалізується через дуальну «викладацько-дослідницьку» функцію науково-педагогічних працівників. На підставі аналізу світового і вітчизняного досвіду з’ясовано, що організаційні й економічні засади здійснення зазначеної двоаспектної функції професорсько-викладацького персоналу полягають у мінімізації його навчального навантаження, забезпеченні конкурентоспроможної заробітної плати, створенні сучасної навчальної та дослідницької інфраструктури, яка сприяє розвитку самостійності студентів та самовдосконаленню науково-педагогічних працівників через дослідження. Ключовою передумовою забезпечення організаційно-економічних засад найбільш повної реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників в Україні є консолідація мережі закладів вищої освіти шляхом їх укрупнення та досягнення профільної відповідності, концентрації в них необхідних і достатніх людських, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів.
В контексте исследовательско-инновационного типа общественного прогресса рассмотрено влияние образовательно-исследовательской сущности высшего образования, университетской миссии на осуществление образовательной и исследовательской деятельности высших учебных заведений, что эффективно реализуется через дуальную «преподавательско-исследовательскую» функцию научно-педагогических работников. На основании анализа мирового и отечественного опыта установлено, что организационные и экономические основы осуществления указанной двухаспектной функции профессорско-преподавательского персонала заключаются в минимизации его учебной нагрузки, обеспечении конкурентоспособной заработной платы, создании современной учебной и исследовательской инфраструктуры, которая способствует развитию самостоятельности студентов и самосовершенствованию научно-педагогических работников через исследования. Ключевой предпосылкой обеспечения организационно-экономических основ наиболее полной реализации дуальной «преподавательско-исследовательской» функции научно-педагогических работников в Украине является консолидация сети высших учебных заведений путем их укрупнения и достижения профильного соответствия, концентрации в них необходимых и достаточных человеческих, финансовых, материально-технических, информационных ресурсов.
In the context of the research-innovation type of social progress, the influence of the educational-research essence of higher education, the university mission on the implementation of educational and research activity of higher education institutions that is effectively implemented through the dual "teaching and research" function of scientific-pedagogical workers is considered. Based on the analysis of world and domestic experience, it was determined that the organizational and economic foundations of the implementation of this dual function of teaching staff are to minimize its academic load, provide competitive wages, and create a modern educational and research infrastructure that promotes student autonomy and self-improvement scientific- pedagogical workers through research. A key prerequisite for ensuring the organizational and economic bases of the most complete implementation of the dual "teaching and research" function of scientific-pedagogical workers in Ukraine is consolidation of the network of institutions of higher education through their integration and the achievement of profile correspondence, concentration of necessary and sufficient human, financial, material and technical, information resources.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P015-026.pdf259,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.