Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10535
Title: Rating evaluation systems of Ukrainian higher education institution activities
Other Titles: Системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України
Authors: Verhun, Antonina
Bondarchuk, Julia
Keywords: higher education system
higher education institution
efficientactivity of higher education institution
rating evaluation
efficient activity of academic staff
система вищої освіти
вищий навчальний заклад
ефективність діяльності вищого навчального закладу
рейтингове оцінювання
ефективність діяіьності науково-педагогічних працівників
Issue Date: Apr-2018
Citation: Verhun A. Rating evaluation systems of Ukrainian higher education institution activities / A. Verhun, J. Bondarchuk // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, Slovakia. – 2018. – Vol. 6, No. 2B. – P. 113-120.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: The article considers and analyzes the modern rating systems of higher education institutions of Ukraine, in particular such as TOP-200 and the Consolidated Rating of Ukrainian Higher Education Institutions. It has been established that the main factors influencing the general rating of higher education institutions are the following: the quality of academic staff, the quality of students' training, the competitiveness of graduates in the labor market, international recognition of the education institution, implementation ofjoint international projects, involvement of foreign researchers in cooperation, innovation activity of higher educationinstitutions, citation of teachers' publications in international scientific-metric databases. The advantages and disadvantages of these rating systems have beenestimated. It has been proved that the rating of a higher education institution depends on the efficient activity of academicstaffthat determines the expediency of introducing a motivation system, accounting and planning of all types of their activities. Thus, the order of rating evaluation of academic staff activity as an element of the management system of the higher education institution potential has been considered on the example of Kyiv National University of Technologies and Design. The proposed approach of rating evaluation of academic staff provides a formal justification for encouraging, collecting, identifying problem areas in the work of both individual workers and structural subdivisions of a higher education institution as a whole.
В статті розглянуто та проаналізовано сучасні системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України, зокрема такі як ТОП-200 та Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України. Встановлено, що основними факторами, які впливають на загальний рейтинг вищих навчальних закладів є наступні: якість науково-педагогічного персоналу, якість навчання студентів, конкурентоспроможність випускників на ринку праці, міжнародне визнання навчального закладу, реалізація спільних міжнародних проектів, залучення до співпраці іноземних дослідників, інноваційна діяльність вищих навчальних закладів, цитованість публікацій викладачів у міжнародних науково-метричних базах даних. Оцінено переваги та недоліки зазначених рейтингових систем. Доведено, що рейтинг вищого навчального закладу залежить від ефективності діяльності науково-педагогічних працівників, що зумовлює доцільність введення системи мотивації, обліку та планування всіх видів їх діяльності. Так, на прикладі Київського національного університету технологій та дизайну розглянуто порядок рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, як елемент системи управління потенціалом вищого навчального закладу. Запропонований підхід рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників надає формальне обгрунтування заохочення, стягнення, визначення проблемних напрямів у роботі як окремих працівників, так і структурних підрозділів вищого навчального закладу у цілому.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10535
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра філології та перекладу
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181107_303.pdf5,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.