Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11874
Title: Strategic priorities of higher education development in Ukraine
Other Titles: Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України
Authors: Tarasenko, I. O.
Tsymbalenko, N. V.
Tarasenko, O. S.
Keywords: higher education development strategy
strategic priorities and strategic goals
stages of higher education development strategy forming
стратегія розвитку вищої освіти
стратегічні пріоритети та стратегічні цілі
етапи формування стратегії розвитку вищої освіти
Issue Date: 2018
Citation: Tarasenko I. O. Strategic priorities of higher education development in Ukraine / I. O.Tarasenko, N. V. Tsymbalenko, O. S. Tarasenko // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13), Ч. 1. – С. 42-46.
Source: Науковий вісник Полісся
Scientific bulletin of Polissia
Научный вестник Полесья
Abstract: At the present stage, a complex of strategic measures aimed at the development of education has been formed and implemented in Ukraine. However, the reform process is slow, and the reforms effectiveness does not meet the expectations of stakeholders. It brings up to date the task of increasing the justification and effectiveness of higher education development strategy. The effectiveness of the strategy implementation of the higher education development depends to a large extent on the choice of strategic alternatives, the coordination of strategic priorities and goals, which necessitates the improvement of the methodological principles of strategic management. On the basis of analysis of normative legal acts of Ukraine and scientific literature, the essence and the place of strategic priorities and strategic goals in the process of formation of higher education development strategy are specified. Providing the justification of strategic priorities and strategic goals, which ordering will enhance the validity and effectiveness of the strategy of higher education system development in Ukraine. Determination of the formation and implementation basic principles of higher education development strategy on the basis of coordination of strategic priorities and strategic goals. The article analyzes the normative documents and the main measures aimed at reforming the higher education of Ukraine; a strategy for the development of higher education is formulated on the basis of strategic priorities and strategic goals coordination. A tool to implement state policy on the development and modernization of the higher education system is a balanced strategy; strategic priority directions of its implementation and their scientific-methodological and forecast-analytical substantiation are defined.
На сучасному етапі в Україні сформовано та реалізується комплекс стратегічних заходів, спрямованих на розвиток освіти. Проте, процес реформування відбувається повільно, а ефективність реформ не відповідає очікуванням зацікавлених сторін. Це актуалізує завдання підвищення обґрунтованості й результативності стратегії розвитку вищої освіти. Ефективність реалізації стратегії розвитку вищої освіти значною мірою залежить від вибору стратегічних альтернатив, узгодженості стратегічних пріоритетів та цілей, що обумовлює необхідність удосконалення методологічних засад стратегічного управління. На основі аналізу нормативно-правових актів України та наукової літератури уточнено сутність та визначено місце стратегічних пріоритетів і стратегічних цілей в процесі формування стратегії розвитку вищої освіти. У статті проаналізовано нормативні документи та основні заходи, спрямовані на реформування вищої освіти України; сформульовано стратегію розвитку вищої освіти на основі узгодження стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей. Інструментом реалізації державної політики щодо розвитку та модернізації системи вищої освіти є виважена стратегія, визначені стратегічні пріоритетні напрями її реалізації, їх науково-методологічне та прогнозно-аналітичне обґрунтування.
DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-42-46
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11874
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
ISSN: 2410-9576
2412-2394
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Кафедра фінансів та інвестицій (ФІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20190114_308.pdf538,61 kBAdobe PDFView/Open
20190114_308_Titul.pdf56,08 kBAdobe PDFView/Open
20190114_308_Zmist.pdf66,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.