Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12456
Title: Використання кластерного аналізу для групування міжнародних компаній
Other Titles: Cluster analysis used for international companies grouping
Authors: Пономаренко, Ігор Віталійович
Унтура, Алла Володимирівна
Keywords: Forbes
дендрограма
кластерний аналіз
міжнародне економічне середовище
транснаціональна корпорація
дендрограмма
кластерный анализ
международная экономическая среда
транснациональная корпорация
dendrogram
cluster analysis
international economic environment
transnational corporation
Issue Date: Dec-2018
Citation: Пономаренко І. В. Використання кластерного аналізу для групування міжнародних компаній [Електронний ресурс] / І. В. Пономаренко, А. В. Унтура // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Вип. 6 (17). – С. 792-796. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/17-2018-ukr
Source: Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Abstract: Стаття присвячена дослідженню застосування кластерного аналізу для виокремлення груп під час проведення аналізу різноманітних соціально-економічних явищ та процесів. Обґрунтовано доцільність використання зазначеного статистичного підходу як ефективного методу для виділення груп з подібними одиницями сукупності. На основі рейтингу "Forbes" за 2017 р. проведено кластеризацію міжнародних компаній, що дасть змогу на підставі якісного аналізу виокремлених груп розробити ефективні стратегії розвитку глобального економічного середовища.
Статья посвящена исследованию применения кластерного анализа для выделения групп при проведении анализа различных социально-экономических явлений и процессов. Обоснована целесообразность использования указанного статистического подхода как эффективного метода для выделения групп с подобными единицами совокупности. На основе рейтинга "Forbes" за 2017 г. проведена кластеризация международных компаний, что позволит на основании анализа выделенных групп разработать эффективные стратегии развития глобальной экономической среды.
The article is devoted to the study of the cluster analysis application to distinguish groups in the analysis of various socio-economic phenomena and processes. The expediency of using this statistical approach as an effective method for allocating groups with similar aggregate units is substantiated. Based on the "Forbes" 2017 ranking, a clustering of international companies has been conducted, which will allow, based on qualitative analysis of isolated teams, to develop effective strategies for the development of the global economic environment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12456
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2518-1971
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139.pdf225,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.