Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14873
Title: Покращення якості розпізнавання номерних знаків транспортних засобів
Other Titles: Quality improvement in vehicle license plate recognition
Улучшение качества распознавания номерных знаков транспортных средств
Authors: Кононенко, Д. В.
Пилипенко, Ю. М.
Keywords: бінаризація зображення
метод ОЦУ
штучна нейронна мережа
нейронне розпізнавання образів
виділення особливостей
пристрій LPR
метод багаторівневого розбиття
відокремлення плям
алгоритм нейронної мережі зі зворотнім поширенням помилки
метод кореляції зображень
бинаризация изображения
искусственная нейронная сеть
нейронное распознавание образов
выделение особенностей
устройство LPR
метод многоуровневого разбиения
отделение пятен
алгоритм нейронной сети с обратным распространением ошибки
метод корреляции изображений
image binarization
OTsU method
artificial neural network
neural pattern recognition
feature extraction
LPR device
multi thresholding
blob extraction
back propagation neural network algorithm
image correlation method
Issue Date: 2019
Citation: Кононенко Д. В. Покращення якості розпізнавання номерних знаків транспортних засобів [Електронний ресурс] / Д. В. Кононенко, Ю. М. Пилипенко // Технології та дизайн. - 2019. - № 4 (33). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_4_11.
Source: Технології та дизайн
Abstract: У роботі запропоновано метод багаторівневого розбиття, метод бінаризації та алгоритм навчання нейронної мережі зі зворотнім поширенням помилки для розпізнавання зображень номерних знаків. Проведено дослідження способів попередньої обробки зображення, сегментації символів з подальшим розпізнаванням номерного знаку. Розроблено робочу модель для підвищення якості розпізнавання зображення із застосуванням нейронних мереж та техніки багаторівневого розбиття при його сегментації. Представлена техніка дозволяє покращити рівень якості розпізнавання на 3,76% у порівнянні з методом ОЦУ.
В работе предложен метод многоуровневого разбиения, метод бинаризации и алгоритм обучения нейронной сети с обратным распространением ошибки распознавания изображений номерных знаков. Проведено исследование способов предварительной обработки изображения, сегментации символов с последующим распознаванием номерного знака. Разработана рабочая модель для повышения качества изображения с применением нейронных сетей и техники многоуровневого разбиения при его сегментации. Представленная техника позволяет улучшить уровень качества распознавания на 3,76% по сравнению с методом ОЦУ.
Study of the problem of recognition of license plates of vehicles in order to improve the quality of recognition. A multi thresholding method, a binarization method and a neural network training algorithm with the back propagation of license plate recognition errors are proposed. A study of the methods of image pre-processing, segmentation of characters with subsequent recognition of the license plate. A working model has been developed to improve image quality using neural networks and multi thresholding techniques during its segmentation. The presented technique allows to improve the recognition quality level by 3,76% in comparison with the OTsU method.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_4_11
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14873
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2019_N4_11.pdf506,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.