Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15536
Title: Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління "Z"
Other Titles: Creative approaches to the teaching socio-humanitarian disciplines in the training of generation "Z" representatives
Authors: Кадлубович, Т. І.
Черняк, Д. С.
Keywords: покоління "Z"
цифрове покоління
віртуалізація
інтерактивні методи навчання
синквейн
діаграма Ісікави
віртуальний світ
кліповість мислення
generation "Z"
digital generation
virtualization
interactive teaching methods
cinquain
Ishikawa diagram
virtual world
thinking clips
Issue Date: 2020
Citation: Кадлубович Т. І. Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління "Z" / Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк // Освітній дискурс: збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 20 (2). – С. 56-68.
Source: Освітній дискурс: збірник наукових праць
Educational discourse: collection of scientific papers
Abstract: Інформаційне суспільство висуває вимоги до сучасної освіти, оскільки процеси віртуалізації та діджиталізації, неймовірні темпи розвитку цифрових технологій та накопичення інформації зумовлюють реформування змісту навчання, форм подання навчального матеріалу представникам нового покоління. Це і робить актуальною проблематику даного дослідження. Перед педагогами, науковцями, управлінцями в системі освіти постає проблема пошуку та впровадження в освітній процес креативних підходів до викладання соціогуманітарних дисциплін, враховуючи особливості сучасної молоді. Особливості покоління "Z" відображено в роботах багатьох науковців, зокрема, Н. Хоува, В. Штрауса, Д. Тапскотта, Г. Смолла, М. Ісаєвої, А. Кулакової, Н. Худякової, М. Долженкової та інших. Л. Баєва, Дж. Коатс, О. Фіофанова доводять, що сучасне покоління слід навчати та виховувати по-новому, із застосуванням креативних підходів. В статті розглянуто ціннісні орієнтації, установки, життєві погляди сучасних студентів – представників "Z" покоління, для яких цифрові технології є повсякденною реальністю. Наведено досвід роботи зі студентами під час аудиторних занять та самостійної роботи. Автори, спираючись на новітні дослідження, доводять, що сучасне покоління з притаманними йому особливостями, потребує нових креативних методів та методик навчання, які будуть враховувати специфіку пізнавальної діяльності сучасної молоді, її ціннісні орієнтації, потреби, психологічні особливості та технічні навички. Необхідно змінювати не лише методи викладання та навчання, але й стиль комунікації між суб’єктами освітнього процесу, форму подання інформації, знань, підготовку нового типу навчальної та методичної літератури, активне використання інформативно-комунікативних технологій. Таким чином, врахування особливостей "Z" покоління допоможе зробити навчальний процес максимально цікавим, привабливим, корисним, змістовним та якісним, сформувати у сучасної молоді критичне, аналітичне мислення, прагнення до самоосвіти та самоактуалізації, використовуючи новітні технології, творчість та креативність в процесі навчання.
The information society makes demands on modern education, because the processes of virtualization and digitalization, the incredible pace of development of digital technologies and the accumulation of information determine the reform of the content of training, the presentation of educational material for the new generation. This makes the current issue of this study relevant. In the educational system, teachers, scientists, and managers face the problem of finding and introducing into the educational process creative approaches to the teaching of socio-humanitarian disciplines, taking into account the peculiarities of modern youth. Features of of Generation "Z" are reflected in the works of many scientists, in particular, N. Howe, W. Strauss, D. Tapscott, G. Small, M. Isayeva, A. Kulakova, N. Khudyakova, M. Dolzhenkova and others. L. Bayeva, J. Coates, O. Fiofanova argue that the modern generation should be trained and educated in a new way, with using creative approaches. To analyze the values and values of the modern student – a representative of Generation "Z", to summarize the practical work experience in using creative approaches to the teaching of social and humanities disciplines. The article deals with the value orientations, attitudes, life views of modern students – representatives of Generation "Z", for whom digital technologies are an everyday reality. The experience of working with students during class and independent work is given. The authors, based on the latest research, prove that the modern generation with its peculiarities needs new creative methods and teaching methods that will take into account the specifics of cognitive activity of modern youth, its values, needs, psychological characteristics and technical skills. It is necessary to change not only teaching and learning methods, but also the style of communication between the subjects of the educational process, the form of presentation of information, knowledge, preparation of a new type of educational and methodical literature, active use of information and communication technologies. Thus, taking into account the features of Generation "Z" will help to make the learning process as interesting, attractive, useful, meaningful and qualitative as possible, to form critical, analytical thinking, aspiration for self-education and self-actualization in modern youth, using the latest technologies, creativity in the learning process.
DOI: 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15536
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISSN: 2522-9699
2616-5007
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200619_303.pdf283,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.