Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16084
Title: Fractal modelling of economic systems
Other Titles: Фрактальне моделювання економічних систем
Authors: Kvita, Galina
Bebko, S.
Shikovets, Catherine
Keywords: economic system
fractal analysis
dynamic range
fractal dimension
економічна система
фрактальний аналіз
динамічний ряд
фрактальна розмірність
экономическая система
фрактальный анализ
динамический ряд
фрактальная размерность
Issue Date: Oct-2019
Citation: Kvita G. Fractal modelling of economic systems [Електронний ресурс] / G. Kvita, S. Bebko, C. Shikovets // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 5 (22). – С. 73-77. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-22-2019
Source: Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Eastern Europe: economy, business and management
Abstract: The article summarizes domestic and foreign studies of factor analysis of economic systems that seek the ideal. Their peculiarity is that they can acquire one of five states: ideal, catastrophic, current, predictive, and targeted. The tendency of dynamics of economic systems is related to the effect of existing causes and conditions of development, although after some period these causes and conditions may also change and give rise to other trends of its development. The fractal dimension of the dynamic range of the economic system is considered, which enables to predict its state in the future. Fractals simplify the complex processes occurring in the development of an economic system. It is very important for modelling economic systems allowing describing the unstable systems and processes and modelling the future of such economic systems.
В статті узагальнено вітчизняні та закордонні дослідження факторного аналізу економічних систем, що прагнуть до ідеалу. Їх особливість полягає в тому, що можуть набувати один із п’яти станів: ідеальний, катастрофічний, поточний, прогнозний та цільовий. Сучасні підприємства перебувають в умовах зростаючої невизначеності і динамічності соціально економічного середовища, що характеризується складною нелінійною системою політичної, соціально-економічної, конкурентної і технологічної взаємодії. Особливої актуальності набуває проблема забезпечення управління процесами розвитку економічної системи і спрямування її до ідеалу. Зовсім новий погляд на питання управління підприємством як складною економічною системою на організаційний механізм, що покладений в основу управління, дають концепції теорії хаосу, енергетики, еволюційної теорії організації та інших системних наук. Зазначені раніше теорії досліджуються із використанням фракталів, за допомогою яких в явищах, що раніше вважалися випадковими, вдається виявити новий порядок або нову структуру. Головна причина застосування фрактального моделювання полягає у фундаментальних особливостях природи економічної системи, а саме: механізм і структурна організація в цілому та її складових; принцип ієрархічності на всіх масштабних рівнях суспільства; систематична зміна технології виробництва; неоднорідність сировини для виробничого процесу. Управління підприємством як економічною системою є настільки складним процесом, що при його дослідженні не досить використання тільки знайомих об’єктів класичної геометрії. Настільки ж складною та іррегулярною є динаміка підприємств. Тому, при дослідженні функціонування підприємства пропонується застосовувати фрактальне моделювання. Тенденція динаміки економічних систем пов’язана з дією існуючих причин та умов розвитку, хоча після деякого періоду ці причини і умови також можуть змінитися та породити вже інші тенденції його розвитку. Розглянуто фрактальну розмірність динамічного ряду економічної системи, що дає можливість спрогнозувати її стан у майбутньому. Фрактали дозволяють спростити складні процеси, які відбуваються при розвитку економічної системи, що дуже важливо для моделювання її поведінки, дозволяють описати нестабільні системи і процеси та змоделювати майбутнє таких економічних систем.
В статье обобщены отечественные и зарубежные исследования факторного анализа экономических систем стремящихся к идеалу. Их особенность заключается в том, что могут находиться в одном из пяти состояний: идеальном, катастрофическом, текущем, прогнозном и целевом. Тенденция динамики экономических систем связана с действием существующих причин и условий развития, хотя после некоторого периода эти причины и условия также могут измениться и породить уже другие тенденции его развития. Рассмотрена фрактальная размерность динамического ряда экономической системы, что дает возможность спрогнозировать ее состояние в будущем. Фракталы позволяют упростить сложные процессы, которые происходят в процессе развитии экономической системы, что очень важно для моделирования ее поведения, позволяют описать нестабильные системы и процессы, а так же смоделировать будущее таких экономических систем.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16084
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Кафедра економіки та сфери обслуговування
ISSN: 2518-1971
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
схид_европ_22_стат.pdf198,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.