Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17447
Title: Застосування нечіткого кластерного аналізу для оцінювання рівня відповідності освітньої програми
Other Titles: Application of fuzzy cluster analysis to assess the level of compliance of the educational program
Authors: Хімічева, Г. І.
Волівач, А. П.
Keywords: освітня програма
нечіткий кластерний аналіз
критерії
рівні акредитації
якісна й кількісна оцінки
educational program
fuzzy cluster analysis
criteria
levels of accreditation
qualitative and quantitative assessments
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Хімічева Г. І. Застосування нечіткого кластерного аналізу для оцінювання рівня відповідності освітньої програми / Г. І. Хімічева. А. П. Волівач // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 157-167.
Abstract: В даній статті наведено результати досліджень щодо застосування методу нечіткого кластерного аналізу для уточнення повноти й достовірності оцінювання рівня відповідності освітньої програми на всіх етапах її акредитації. В ході досліджень для оцінювання рівня відповідності освітньої програми було запропоновано механізми та інструменти, які дозволяють перевести критеріальні оцінки з якісних в кількісні, зокрема метод k-середніх для проведення нечіткого кластерного аналізу. Такий підхід до аналізу процедур акредитації освітньої програми дозволив більш точно визначити рівень її відповідності та термін дії сертифікату. Наведені в роботі принципи, методи й підходи будуть корисні ЗВО в ході проведення самоаналізу освітніх програм, результатів попереднього експертного їх оцінювання та на завершальному етапі акредитації.
The article presents the results of research on the application of the fuzzy cluster analysis method to clarify the completeness and reliability of assessing the educational program compliance level at all stages of its accreditation. In the course of the research, the mechanisms and tools to assess the educational program compliance level have been proposed, which made it possible to translate criterion assessments from qualitative to quantitative ones, in particular the k-means clustering method for fuzzy cluster analysis. This approach to the analysis of the educational program accreditation procedures allowed to more accurately determine the level of its compliance and the validity of the certificate. The principles and methods presented in the paper will be useful to the HEI during the selfanalysis of educational programs, the results of their preliminary expert evaluation, and at the final stage of accreditation.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17447
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P157-167.pdf998,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.