Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17467
Title: Нейромаркетинг як інноваційний напрямок розвитку "економіки вражень"
Other Titles: Neuromarketing as an innovative direction of "impression economy"
Authors: Майорова, Д.
Бабенко, О.
Keywords: маркетинг
нейромаркетинг
інновації в економіці
свідомість
підсвідомість
споживач
вибір
marketing
neuromarketing
innovations in the economy
consciousness
subconsciousness
consumer
choice
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Майорова Д. Нейромаркетинг як інноваційний напрямок розвитку "економіки вражень" / Д. Майорова, О. Бабенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 286-289.
Abstract: У статті описано інноваційний характер сучасних маркетингових досліджень на прикладі нейромаркетингу, що об’єднав у собі ергономіку, нейробіологію, нейрофізіологію, психолінгвістику, соціальну психологію, семіотику. Нейромаркетинг, як інноваційна діяльність, співвідноситься з зародженням нової економіки – економіки вражень, орієнтованої на відчуття і почуття споживача. Особливості, методологію дослідження нейромаркетингу проаналізовано з погляду міждисциплінарного характеру об’єкта. У статті висвітлено, що модернізація економіки в Україні можлива через реалізацію інноваційних проєктів, стартапів, бізнес-кластерів з опорою на різні передові нейромаркетингові інновації.
The academic paper deals with the innovative nature of modern marketing studies on the example of neuromarketing, which combines ergonomics, neurobiology, neurophysiology, psycholinguistics, social psychology, and semiotics. Neuromarketing as an innovative activity correlates with the emergence of a new economy – the experience economy focused on the consumers’ feelings. Features, methodology of neuromarketing studies are analyzed from the point of view of the interdisciplinary nature of the object. The article emphasizes that the modernization of the economy in Ukraine is possible through the implementation of innovative projects, startups, business clusters, which are based on various advanced neuromarketing innovations.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17467
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P286-289.pdf612,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.