Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17496
Title: Дизайн та редизайн як елементи споживчої інноваційної упаковки товару
Other Titles: Design and redesign as elements of consumer innovative packaging of goods
Authors: Біловодська, О. А.
Біловодський, І. А.
Keywords: інноваційна упаковка
дизайн
редизайн
колір
споживач
бренд
позиціонування
продукт
рекламна кампанія
B2C ринок
innovative packaging
design
redesign
color
consumer
brand
positioning
product
advertising campaign
B2C market
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Біловодська О. А. Дизайн та редизайн як елементи споживчої інноваційної упаковки товару / О. А. Біловодська, І. А. Біловодський // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 448-454.
Abstract: У даній роботі виконано системне дослідження дизайнерських рішень у зовнішньому оформленні упаковок на ринку споживчих товарів на основі уточнення сутності інноваційної упаковки, поглиблення критеріальної бази дизайну за рахунок інноваційності в упаковці, аналізу впливу кольорів, які використовуються при оформленні упаковок для різних груп споживчих товарів, а також дослідження умов, причин та переваг редизайну упаковки для поліпшення її споживчих характеристик та привернення уваги споживачів. Результати досліджень мають наукову новизну, що полягає в удосконаленні теоретичних підходів формування комунікаційного впливу упаковки, та практичну значущість щодо їх використання при розробленні інноваційних упаковок товарів на B2C ринку.
The systematic research of design packaging’s decisions in the market of consumer goods is carried out in this work. It includes the elaborating to the innovative packaging essence, deepening to the criterion base of design at the innovation expense in packaging, the analyzing to influence of colors used at the design of packaging for various groups of consumer goods and the researching of conditions, reasons and advantages of packaging redesign for improvement of its consumer characteristics and attraction of consumers’ attention. The research results have a scientific novelty, which is to improve the theoretical approaches to the formation of the communication impact of packaging, and the practical significance of their use in the development of product innovative packaging in the B2C market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17496
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P448-454.pdf656,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.