Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17506
Title: Інноваційний проєкт підвищення інвестиційної привабливості підприємств
Other Titles: Innovative project to increase the investment attractiveness of enterprises
Authors: Квіта, Г. М.
Шіковець, К. О.
Keywords: інвестиційна привабливість підприємства
інноваційний проєкт
investment attractiveness of the enterprise
innovative project
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Квіта Г. М. Інноваційний проєкт підвищення інвестиційної привабливості підприємств / Г. М. Квіта, К. О. Шіковець // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 512-521.
Abstract: Одним з вирішальних умов подолання кризи української економіки є зростання інвестицій в різні галузі народного господарства. Інтенсифікація інвестиційної активності сприяє зростанню і подальшому розвитку економіки. Аналіз інвестиційної привабливості набуває значення важливої економічної категорії. Планування і підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства слід розглядати як самостійні завдання його діяльності з точки зору залучення зовнішніх інвестицій. В статті запропоновано інноваційний проєкт з вирощування курчат-бройлерів, що дозволить підвищити інвестиційну привабливості підприємства. На підприємствах, що займаються вирощуванням бройлерів надзвичайно важливо дотримуватися раціональних, науково-обґрунтованих технологічних стандартів вирощування і утримання бройлерів. Тільки за цієї умови забезпечується отримання високих виробничих показників птахівництва з мінімальними витратами матеріальних і трудових ресурсів.
One of the crucial conditions for overcoming the crisis of the Ukrainian economy is the growth of investment in various sectors of the economy. Intensification of investment activity contributes to the growth and further development of the economy. Analysis of investment attractiveness becomes an important economic category. Planning and increasing the level of investment attractiveness of the enterprise should be considered as independent tasks of its activities in terms of attracting foreign investment. The article proposes an innovative project for raising broiler chickens, which will increase the investment attractiveness of the enterprise. In enterprises engaged in broiler breeding, it is extremely important to adhere to rational, scientifically sound technological standards of broiler breeding and maintenance. Only under this condition is it possible to obtain high production rates of poultry farming with minimal costs of material and labor resources.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17506
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P512-521.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.