Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17595
Title: Socio-entrepreneurial approach in higher education institutions on the example of inclusive education
Other Titles: Соціально-підприємницький підхід у закладах вищої освіти на прикладі інклюзивної освіти
Authors: Gryshchenko, I.
Yatsenko, V.
Keywords: інклюзивна освіта
вища професійна освіта
люди з обмеженими можливостями здоров'я
inclusive education
higher professional education
people with disabilities
Issue Date: 2020
Citation: Gryshchenko I. Socio-entrepreneurial approach in higher education institutions on the example of inclusive education = Соціально-підприємницький підхід у закладах вищої освіти на прикладі інклюзивної освіти [Текст] / I. Gryshchenko, V. Yatsenko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 41-52.
Source: Менеджмент
Abstract: В Україні до середини 2000-х рр. соціальна політика щодо людей з обмеженими можливостями носила переважно компенсаційний характер. В даний час ситуація поступово змінюється, завданнями соціальної політики визнається забезпечення рівних прав та можливостей для людей з інвалідністю та без. З підписанням (2008) і ратифікацією (2012) Конвенції ООН про права інвалідів наша країна взяла на себе зобов'язання щодо забезпечення повної соціальної участі людей з інвалідністю в житті суспільства. Одним з ресурсів, що підвищують шанси людей з обмеженими можливостями на освоєння ними різних сфер життя, може виступити вища професійна освіта, особливо – в інклюзивну форматі. У дослідженні були використані: біографічний метод і метод інтерв'ю – для збору та узагальнення отриманої інформації; статистичний метод – для обробки результатів опитування, прогнозний метод – для узагальнення різних аспектів використання формату інклюзивного навчання в системі вищої професійної освіти. Потенціал інституту вищої професійної освіти як каналу соціальної інклюзії запропоновано використовувати як на макрорівні через використання моделі соціально-підприємницького підходу формування системи вищої професійної інклюзивної освіти, так і на мікрорівні через виявлення і опис практик формування інклюзивного формату навчання в конкретному університеті і простеження життєвих траєкторій людей, які отримали вищу професійну освіту в інклюзивну форматі. Проведений аналіз успіхів і труднощів вищої професійної освіти людей з обмеженими можливостями показує, що об'єктивно існує необхідність консолідації зусиль спільноти організацій вищої освіти з регіональними громадськими організаціями, органами виконавчої влади, регіональними та міськими закладами охорони здоров'я, освіти і соціального захисту населення для підтримки молодих інвалідів.
In Ukraine, until the mid-2000s, social policy with regard to people with disabilities was primarily compensatory in nature. Now the situation is gradually changing, the objectives of social policy are recognized to ensure equal rights and opportunities for people with and without disabilities. With the signing (2008) and ratification (2012) of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, our country has assumed the obligation to ensure the full social participation of people with disabilities in society. One of the resources that increase the chances of people with disabilities to master various spheres of life can be higher professional education, especially in an inclusive format. The study used: biographical method and interview method – to collect and summarize the information obtained; statistical method – to process the results of the survey, predictive method – to summarize various aspects of the use of inclusive education format in the system of higher professional education. The potential of the institute of higher professional education as a channel of social inclusion is proposed to use both at the macro level through the use of the model of socio-entrepreneurial approach of forming a system of higher professional inclusive education, and at the micro level through the identification and description of practices of forming an inclusive format of education in a particular university and tracing the life trajectories of people who received higher professional education in an inclusive format. The analysis of the successes and difficulties of higher professional education for people with disabilities shows that there is an objective need to consolidate the efforts of the higher education community with regional public organizations, executive authorities, regional and city institutions of health, education and social protection to support young people with disabilities.
DOI: 10.30857/2415-3206.2020.2.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17595
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2020_Issue32_P041-052.pdf564,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.