Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17661
Title: Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент налагодження комунікацій з цільовою аудиторією
Other Titles: Internet marketing as an effective instrument for communication with a target audience
Authors: Віннікова, І. І.
Пономаренко, Ігор Віталійович
Keywords: бренд
веб-ресурс
інструменти
Інтернет-маркетинг
клієнти
конверсія
контент
комунікації
конкуренція
модель AIDA
потреба
реклама
соціальні мережі
стимулювання збуту
таргетинг
цільова аудиторія
brand
web resource
tools
Internet marketing
customers
conversion
content
communications
competition
AIDA model
need
advertising
social networks
sales promotion
targeting
target audience
Issue Date: 2020
Citation: Віннікова І. І. Інтернет-маркетинг як ефективний інструмент налагодження комунікацій з цільовою аудиторією / І. І. Віннікова, І. В. Пономаренко // Збірник наукових праць "Вчені записки" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – 2020. – Вип. 21. – С. 32-43.
Source: Збірник наукових праць "Вчені записки" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract: Виходячи з діджиталізації ключових процесів на глобальному та національному рівнях доведено доцільність вивчення Інтернет-маркетингу, який виступає у якості важливого напряму діяльності компанії. Встановлено наявність певних ризиків для економічної системи, які можуть призвести до необхідності трансформації діяльності компаній у мережі Інтернет. Пандемія коронавірусу COVID-19 призвела до нестабільності в економіці та вимушеного перебування на карантині значної чисельності населення у країнах світу. Наведені умови призвели до негативних наслідків для бізнесу, поряд з цим виникли нові перспективи для розвитку в окремих видах економічної діяльності завдяки активізації відносин між компаніями та виробниками у цифровому середовищі. Станом на ІІ квартал 2020 р. роль Інтернет-маркетингу істотно зросла під впливом епідемії та супутніх факторів. В даних умовах доведено доцільність проведення комплексного дослідження щодо необхідності активізації використання компаніями різноманітних інструментів Інтернет-маркетингу. В науковій роботі наведено специфіку дослідження поведінки потенційних клієнтів у мережі Інтернет, що виражається у відповідності з певними алгоритмами послідовних дій. Доведена доцільність розробки та використання комплексної маркетингової Інтернет-статегії компаніями, що дозволить оптимізувати їх діяльність та отримати максимально ефективний результат. Встановлено необхідність адаптації відповідних маркетингових стратегій у цифровому середовищі до умов навколишнього середовища на постійні основі, що пов’язано з інтенсивною зміною ситуації у глобальній економічній системи. Компаніям в Україні для посилення конкурентних позицій на національному та міжнародному ринках також доцільно активізувати використання інноваційних підходів у сфері Інтернет-маркетингу. В процесі дослідження встановлено три основні принципи Інтернет-маркетингу: оперативність; персоналізація; актуальність. Виділено основні тенденції розвитку Інтернет-маркетингу. В першу чергу необхідно звернути увагу на соціальні мережі, що використовуються значної кількістю потенційних клієнтів. Для досягнення максимально можливого результату необхідно виокремити цільову аудиторію та ідентифікувати соціальні медіа, що використовуються зазначеною групою споживачів. На наступному етапі передбачається вибір маркетингових інструментів у рамках певної соціальної мережі, що дозволять досягти максимально можливого рівня конверсії. До сучасних ефективних напрямів взаємодії слід також віднести вірусний маркетинг, який орієнтується на соціальні зв’язки між користувачами у цифровому середовищі та їх бажання ділитись унікальним контентом. Поряд з унікальним контентом може бути використаний Wow-ефект, що також спонукає до швидкого розповсюдження інформаційних матеріалів між користувачами. Характерною ознакою сучасності є функціонування бренду як продукту, що пояснюється створення певних торговельних марок окремими особистостями. Свідченням зазначеного підходу є популярність бренду серед певної цільової аудиторії, зацікавленої у ознайомленні з пов’язаними з певною персоною матеріальними та нематеріальними речами. Доведено доцільність застосування моделі AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) для налагодження комунікацій з потенційними клієнтами.
Based on the digitization of key processes at the global and national levels, it is proved the feasibility of studying Internet marketing, which serves as an important area of the company. There are certain risks to the economic system, which may lead to the need to transform the activities of companies on the Internet. The COVID-19 pandemic has led to instability in the economy and forced the quarantine of a large population in countries around the world. These conditions have led to negative consequences for business, and at the same time there are new prospects for development in certain types of economic activity due to the intensification of relations between companies and manufacturers in the digital environment. As of Q2 2020, the role of Internet marketing has increased significantly under the influence of the epidemic and its related factors. In these circumstances, it was proved that a comprehensive study on the need to intensify the use of various Internet marketing tools by companies. The scientific work presents the specificity of the study of potential customers behavior on the Internet, which is expressed in accordance with certain algorithms of sequential actions. The expediency of developing and using complex marketing Internet strategy by the companies has been proved, which will allow to optimize their activity and get the most effective result. There is a need to adapt relevant marketing strategies in the digital environment to environmental conditions on an ongoing basis, which is due to the intense change in the global economic system. For companies in Ukraine to strengthen their competitive position in the national and international markets, it is also advisable to intensify the use of innovative approaches in the field of Internet marketing. In the course of the research three basic principles of Internet marketing are established: efficiency; personalization; topicality. The main trends in the development of Internet marketing are highlighted. The first is to pay attention to the social networks used by a large number of potential customers. In order to achieve the best possible result, it is necessary to isolate the target audience and identify the social media used by the specified consumer group. The next step involves choosing marketing tools within a particular social network to reach the highest possible conversion rate. Today’s effective engagement areas also include viral marketing, which focuses on social connections between users in the digital environment and their desire to share unique content. In addition to unique content, a Wow effect can be used, which also leads to the rapid dissemination of information material to users. A characteristic feature of the present is the functioning of the brand as a product, which explains the creation of certain brands by individuals. This is evidenced by the popularity of the brand among a specific target audience interested in learning about tangible and intangible things related to a particular person. The expediency of using AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) model for establishing communications with potential clients has been proved.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17661
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2415-850x (print)
2415-8518 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vz_21_3.pdf549,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.