Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17690
Title: Розвиток маркетингових комунікацій шляхом стимулювання продажу дитячих товарів
Other Titles: Развитие маркетинговых коммуникаций путем стимулирования продажи детских товаров
Development of marketing communications by stimulating the sale of children's goods
Authors: Євсейцева, О. С.
Гейко, М. Є.
Keywords: продаж
стимулювання продажів
лояльність покупців
мерчандайзинг
роздрібна торгівля
продажа
стимулирование продаж
лояльность покупателей
розничная торговля
sales
sales promotion
customer loyalty
merchandising
retail
Issue Date: 2020
Citation: Євсейцева О. С. Розвиток маркетингових комунікацій шляхом стимулювання продажу дитячих товарів / О. С. Євсейцева, М. Є. Гейко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 5 (228). – С. 83-89.
Source: Формування ринкових відносин в Україні
Формирование рыночных отношений в Украине
Market Relations Development in Ukraine
Abstract: Предмет дослідження – аналіз методів здійснення планування, проведення і обробки результатів маркетингових комунікацій. У статті розглянуто теоретичні аспекти ефективного стимулювання продажів в сфері роздрібної торгівлі дитячими товарами: підходи до використання різних методів стимулювання збуту, побудову мотиваційних програм для торгового персоналу. Крім того в статті проведено дослідження характерних особливостей стимулювання продажів на ринку дитячих товарів та виявлено основні характеристики та вагомі чинники привабливості товарів для дітей. Проведено аналіз системи стимулювання продажів, в результаті якого запропоновано заходи активізації збутової діяльності. У статті висвітлено суть стимулювання політики збуту, оскільки вона є невід'ємною складовою для створення умов для ефективного ведення господарської діяльності підприємств. Крім того, проведено аналіз основних задач та позитивних складових заходів, які застосовують з метою стимулювання збуту. У даному матеріалі описуються заходи, націлені на допомогу у процесі створення маркетингової діяльності підприємств, а також напрямки стимулювання продажів, залежно від тих, на кого воно спрямоване. На сьогоднішній день, коли головними є інтереси покупців, у сфері реалізації збутової політики підсилюється конкуренція у боротьбі за сфери розподілу, тоді для того, щоб перемогти опонентів у жорсткій конкуренції при реалізації товарної політики, необхідно зважати на існуючі передумови ефективного представлення компаній на ринках збуту. Організація продажів є фінальним етапом виробництва, постачання, посередництва, логістики та безпосередньо продажів, а роль і значення цієї функції є вирішальними для досягнення успіху та здобуття стійкої позиції на ринку. У статті проаналізовано теоретичні засади організації збутової політики, проведено аналіз взаємного впливу діяльності виробників та посередників товарів з метою ефективного просування продукції на ринку, надані пропозиції щодо покращення діяльності у сфері стимулювання продажів. Також досліджено основні елементи побудови результативної діяльності щодо стимулювання збуту з боку запровадження відповідних механізмів та оцінювання результатів впровадження цієї діяльності.
Предмет исследования – анализ методов осуществления планирования, проведения и обработки результатов маркетинговых коммуникаций. В статье рассмотрены теоретические аспекты эффективного стимулирования продаж в сфере розничной торговли детскими товарами: подходы к использованию различных методов стимулирования сбыта, построение мотивационных программ для торгового персонала. Кроме того, в статье проведено исследование характерных особенностей стимулирования продаж на рынке детских товаров и выявлены основные характеристики и весомые факторы привлекательности товаров для детей. Проведен анализ системы стимулирования продаж, в результате которого предложены меры активизации сбытовой деятельности. В статье освещены суть стимулирования политики сбыта, поскольку она является неотъемлемой составляющей для создания условий для эффективного ведения хозяйственной деятельности предприятий. Кроме того, проведен анализ основных задач и положительных составляющих мероприятий, которые применяют с целью стимулирования сбыта. В данном материале описываются меры, нацеленные на помощь в процессе создания маркетинговой деятельности предприятий, а также направления стимулирования продаж, в зависимости от тех. на кого оно направлено. На сегодняшний день, когда главными являются интересы покупателей, в сфере реализации сбытовой политики усиливается конкуренция в борьбе за сферы распределения, то для того, чтобы победить оппонентов в жесткой конкуренции при реализации товарной политики, необходимо учитывать существующие предпосылки эффективного представления компаний на рынках сбыта. Организация продаж является финальным этапом производства, поставки, посредничества, логистики и непосредственно продаж, а роль и значение этой функции являются решающими для достижения успеха и получения устойчивой позиции на рынке. В статье проанализированы теоретические основы организации сбытовой политики, проведен анализ взаимного влияния деятельности производителей и посредников товаров с целью эффективного продвижения продукции на рынке, представлены предложения по улучшению деятельности в сфере стимулирования продаж. Также исследованы основные элементы построения результативной деятельности по стимулированию сбыта со стороны введения соответствующих механизмов и оценки результатов внедрения этой деятельности.
The subject of research – analysis of methods of planning, conducting and processing the results of marketing communications. The article considers the theoretical aspects of effective sales promotion in the field of retail trade in children’s goods: approaches to the use of various methods of sales promotion, the construction of motivational programs for sales staff. In addition, the article examines the characteristics of sales promotion in the market of children's goods and identifies the main characteristics and important factors of attractiveness of goods for children. An analysis of the sales incentive system was carried out, as a result of which measures to intensify sales activities were proposed. The article considers the theoretical aspects of effective sales promotion in the field of retail trade in children’s goods: approaches to the use of various methods of sales promotion, the construction of motivational programs for sales staff. In addition, the article examines the characteristics of sales promotion in the market of children’s products and identifies the main characteristics and important factors of attractiveness of goods for children. An analysis of the sales incentive system was carried out, as a result of which measures to intensify sales activities were proposed. The article highlights the essence of sales policy promotion, as it is an integral part of creating the conditions for effective business activities. In addition, an analysis of the main objectives and positive components of the measures used to stimulate sales. This material describes the measures aimed at helping in the process of creating marketing activities of enterprises, as well as areas of sales promotion, depending on those to whom it is directed. Today, when the interests of buyers are paramount, in the field of sales policy competition in the struggle for distribution intensifies, then in order to defeat opponents in fierce competition in the implementation of product policy, it is necessary to take into account the existing prerequisites for effective representation in markets. Sales organization is the final stage of production, supply, brokerage, logistics and direct sales, and the role and importance of this function are crucial for success and gaining a stable position in the market. The article analyzes the theoretical foundations of sales policy, analyzes the mutual influence of producers and intermediaries of goods in order to effectively promote products on the market, provides suggestions for improving activities in the field of sales promotion. The main elements of building an effective activity to stimulate sales by introducing appropriate mechanisms and evaluating the results of the implementation of this activity are also studied.
DOI: 10.5281/zenodo.3937301
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17690
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2522-1620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210520_301.pdf81,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.