Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17724
Title: Marketing Internet communication peculiarities in educational services promotion
Other Titles: Специфіка маркетингових інтернет-комунікацій у просуванні освітніх послуг
Authors: Podolna, Valentina
Ievseitseva, Olena
Keywords: marketing communications
Internet communication
educational services
educational services market
promotion
advertising
маркетингові комунікації
інтернет-комунікації
освітня послуга
ринок освітніх послуг
просування
реклама
Issue Date: Apr-2018
Citation: Podolna V. Marketing Internet communication peculiarities in educational services promotion / V. Podolna, O. Ievseitseva // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, Slovakia. – 2018. – Vol. 6, No. 2B. – P. 39-43.
Source: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Abstract: The article studies the specific features of marketing Internet communications in the market of educational services, using the experience of Ukrainian education institutions. The educational services market involves the market relations sphere that arise between educational activity agents as forbuying-selling of a specific product – educational service. The educational services market can be defined as the sphere of economic relations with regard to buying-selling of educational services, which depends directly on the economic situation in the country, its socio-cultural sphere, etc. The authors tend to believe that in market conditions consumers of educational services become more demanding and the service peculiarities complicate their peiformance and promotion, the competition of education institutions unfolds, first of all, in the information field using a wide range of marketing communications. Therefore, in case of aggravation of the competitive situation that is currently observed in the Ukrainian market of educational services, the involvement of marketing communication technologies makes it possible to increase the competitiveness of a separate education institution and the entire spectrum of its services. The article describes the most important elements of marketing communications used by education institutions to promote educational services. Thanks to the technologies development, Internet technologies in particular, new channels of communication are emerging. Accordingly, methods and techniques for working with new Internet communication channels are being developed and constantly modified In recent years, such a method of marketing, as the promotion of services through Internet communications, is becoming more and more relevant and brings significant economic benefits from its usage. Taking all these into account there is a need to study new channels of communication, methods of working with them and continuous improvement of the work of education institutions to promote learning services on the Internet. Therefore, the authors identify the main tools of marketing Internet communications in the context of improving the communication of the education institutions with consumers of educational services, their main characteristics are described and the peculiarities of application in promoting educational services are explored.
У статті досліджено специфічні риси маркетингових інтернет-комунікацій на ринку освітніх послуг, використовуючи досвід українських навчальних закладів. Ринок освітніх послуг передбачає сферу ринкових відносин, які виникають між суб'сктами освітньої діяльності з приводу купівлі-продажу специфічного товару – освітньої послуги. Ринок освітніх послуг можна визначити як сферу економічних відносин щодо купівлі і продажу освітньої послуги, яка безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні, стану її соціально-культурної сфери тощо. Автори схиляються до думки, що оскільки в ринкових умовах споживачі освітніх послуг стають бііьш вимогливими, а особливості послуг ускладнюють їх представлення та просування, конкурентна боротьба навчальних закладів розгортається, перш за все, на інформаційному полі з використанням широкого кола засобів маркетингових комунікацій. Тому при загостренні конкурентної ситуації, яка зараз спостерігається на українському ринку освітніх послуг, залучення маркетингових комунікаційних технологій дає можливість підвищити конкурентоспроможність окремого навчального закладу та всього спектра його послуг. У статті наведено характеристику найбільш вагомих елементів маркетингових комунікацій, які застосовуються навчальними закладами для просування освітньої послуги. Завдяки розвитку технологій, зокрема інтернет-технологій, з’являються нові канали комунікацій. Відповідно розробляються і постійно модифікуються методи і прийоми роботи з новими каналами інтернет-комунікацій. В останні роки такий метод маркетингу, як просування послуг за допомогою інтернет-комунікацій, стає як ніколи актуальним і приносить значний економічний ефект від застосування. У зв’язку з цим виникає необхідність у вивченні нових каналів комунікації, методів роботи з ними і постійного вдосконалення роботи навчальних закладів з просування освітніх послуг в мережі Інтернет. Тому авторами виокремлені основні інструменти маркетингових інтернет-комунікацій в контексті покращення комунікації навчального закладу із споживачами освітніх послуг, наведено їх основні характеристики та досліджено особливості застосування у просуванні освітніх послуг.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17724
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 1338-9432
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210527_309.pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.