Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17834
Title: Методичні основи прогнозування інноваційної діяльності та діагностики інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості
Other Titles: Methodical fundamentals of forecasting innovative activity and diagnosis of innovative potential of light industry enterprises
Authors: Ніфатова, О. М.
Пузирьова, П. В.
Keywords: інноваційний потенціал
підприємства легкої промисловості
прогнозування
діагностика
інноваційна діяльність
innovative potential
light industry enterprises
forecasting
diagnostics
innovative activity
Issue Date: 2020
Citation: Ніфатова О. М. Методичні основи прогнозування інноваційної діяльності та діагностики інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості / О. М. Ніфатова, П. В. Пузирьова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2020. – Вип. 3 (85). – С. 3-9.
Source: Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент
Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management
Abstract: В статті проведено аналіз методичних основ прогнозування інноваційної діяльності та діагностики інноваційного потенціалу підприємства легкої промисловості на прикладі ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза». Визначено, що аналіз підходів до сучасного прогнозування інноваційного розвитку промислових підприємств та виокремлення на їхній основі рекомендацій дають змогу стверджувати про необхідність побудови налагодженої системи прогнозування інноваційного розвитку на промислових підприємствах та обумовлює необхідність вироблення методики прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку з урахуванням особливостей функціонування промислових підприємств. Встановлено, що передумовами інноваційного розвитку на промислових підприємствах є нарощування й підвищення ефективності використання всіх складових інноваційного потенціалу, тобто інтеграція фінансового, ринкового, ресурсного, інформаційного, інноваційного, інтелектуального, наукового, технологічного, кадрового, організаційного та управлінського потенціалу інноваційно дієвих підприємств. Доведено, що підприємство ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза» забезпечене достатніми виробничими, кадровими та фінансовими ресурсами. Водночас для реалізації окремих інноваційних проєктів необхідно залучати певну кількість коштів, додаткові кваліфіковані кадри або вдосконалювати технологічну базу і шукати нові сегменти для просування продукту. Для підприємства ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза», беручи до уваги недостатній рівень складової забезпечення винахідництва та збагачення новими знаннями, рекомендуємо обрати такі стратегії подальшого розвитку інноваційного потенціалу: стратегію щодо нарощування обсягів придбаних прав на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; стратегію, спрямовану на придбання наукових результатів досліджень та розробок; стратегію, спрямовану на придбання ноу-хау, угод щодо забезпечення технологіями та новим устаткуванням. Запропоновано узагальнити спрямованість прогнозування, що залежить від таких чинників: стану сприйняття та розуміння явищ і процесів діяльності на мікро- та макрорівнях підприємств легкої промисловості; вектору передбаченого розвитку цих явищ і процесів; оцінки стану і спроможності впливати на ці процеси та явища за допомогою механізму наявного теоретико-методичного інструментарію.
The article analyzes the methodological foundations of forecasting innovation and diagnostics of the innovative potential of a light industry enterprise on the example of LLC "Knitting Factory" Roza ". It has been determined that the analysis of approaches to modern forecasting of the innovative development of industrial enterprises and the selection of recommendations based on them make it possible to assert the need to build a well-functioning system for forecasting innovative development at industrial enterprises, which necessitates the development of a methodology for forecasting promising directions of innovative development, taking into account the peculiarities of the functioning of industrial enterprises. It has been established that the prerequisites for innovative development at industrial enterprises are building up and increasing the efficiency of using all components of the innovative potential, that is, the integration of financial, market, resource, information, innovation, intellectual, scientific, technological, personnel, organizational and managerial potential of innovatively active enterprises. It has been proved that the enterprise OJSC “Knitting Factory“ Roza ”is provided with sufficient production, human and financial resources. At the same time, for the implementation of individual innovative projects, it is necessary to attract a certain amount of funds, additional qualified personnel or improve the technological base and look for new segments to promote the product. Taking into account the insufficient level of the component of providing invention and enrichment with new knowledge, we recommend choosing the following strategies for the further development of innovative potential for the enterprise OJSC “Knitting Factory“ Roza ”: a strategy for increasing the volume of acquired rights to patents, licenses for the use models; strategy aimed at acquiring scientific results of research and development; a strategy aimed at acquiring know-how, agreements for the provision of technologies and new equipment. It is proposed to generalize the direction of forecasting, which depends on the following factors: the state of perception and understanding of the phenomena and processes of activity at the micro and macro levels of light industry enterprises; vectors of the intended development of these phenomena and processes; assessing the state and ability to influence these processes and phenomena using the mechanism of the available theoretical and methodological tools.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17834
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2307-9533
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ніфатова_Пузирьова_3_85_2020_3_9.pdf1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.