Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17867
Title: Розробка технології виробництва шкіряного пергаменту
Other Titles: Development of technology for the production of leather parchment
Authors: Андреєва, О. А.
Колесник, Т. О.
Keywords: шкіряний пергамент
структура
властивості
технологія
ферментний препарат
природний мінерал цеоліт
leather parchment
structure
properties
technology
enzyme preparation
natural mineral zeolite
Issue Date: 2021
Citation: Колесник Т. О. Розробка технології виробництва шкіряного пергаменту : дис. ... д-ра філософії : спеціальність 182 - Технології легкої промисловості ; галузь знань 18 - Виробництво та технології : захист 09.06.2021 / Колесник Тетяна Олександрівна ; наук. кер. О. А. Андреєва ; КНУТД. – Київ, 2021. – 183 с.
Abstract: У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання – створення екологічно орієнтованої технології виробництва шкіряного пергаменту з овечої сировини. Складність розробки технології визначається відсутністю нормативної документації з чітким переліком показників якості даного виду шкіри. Відповідно до цього, відсутність на вітчизняних шкіряних підприємствах відпрацьованої технології та широкої практики виробництва шкіряного пергаменту (у подальшому просту пергаменту) спонукає до розроблення сучасних технологій його виготовлення за умови застосування поліфункціональних, екологічно безпечних матеріалів. При цьому комплекс властивостей пергаменту має відповідати його цільовому призначенню.
An important scientific and practical problem of creating an environmentally oriented technology for the production of leather parchment from sheep raw materials was solved in the dissertation work. The complexity of technology development is determined by the absence of the regulatory documents with a clear list of quality indicators for this type of leather. According to this, the absence of proven technology and widespread practice in the production of leather parchment (hereinafter simply parchment) at the domestic leather enterprises prompts the development of modern technologies for its production, subject to the use of multifunctional, environmentally friendly materials. In this case, the complex of properties of parchment must correspond to its intended purpose.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17867
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра біотехнології, шкіри та хутра
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Автореферати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20210625_307.pdf4,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.