Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18463
Title: Using the energy efficiency HUB in the university energy management system in the context of preventing a new outbreak of the COVID-19 pandemic
Other Titles: Використання ХАБУ знань з енергоефективності в системі енергоменеджменту університету в умовах запобігання нового спалаху пандемії COVID-19
Authors: Gryshchenko, I.
Keywords: ХАБ знань з енергоефективності
університе
energy efficiency knowledge HUB
COVID-19
university
Issue Date: 2021
Citation: Gryshchenko I. Using the energy efficiency HUB in the university energy management system in the context of preventing a new outbreak of the COVID-19 pandemic = Використання ХАБУ знань з енергоефективності в системі енергоменеджменту університету в умовах запобігання нового спалаху пандемії COVID-19 [Текст] / I. Gryshchenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 1 (33). - С. 9-18.
Source: Менеджмент
Abstract: Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, полягає в необхідності розробки інтегративного підходу щодо управління енергозбереженням та енергоефективністю закладів вищої освіти (ЗВО), основними складовими якого є енергоменеджмент, енерго-аудит, енергосертифікація, моніторинг на основі обґрунтованого використання міжнародних стандартів ISO 50001:2011, що дозволяє знизити або повністю лікві-дувати стримуючі бар'єри впровадження енергоефективних заходів, які відносяться до недостатньої поінформованості про потенціал економії; недостатньої або фрагментарної інформації про енергоефективність, енергоефективної грамотності серед студентів і науково-педагогічного персоналу, відсутності інтерактивної системи показників енергоефективності; недостатньої уваги до питань енергоефективності існуючих в ЗВО систем та процесів. В якості основи методичного забезпечення аналізу і контролю енергоефективності в автоматизованій інформаційній системі аналізу енергоефективності пропонується використовувати міжнародний протокол вимірювання та верифікації ефективності. Для контролю енергоефективності використання ХАБ знань з енергоефективності використаний метод нормування споживання теплової енергії, що враховує необхідний рівень статистичної значущості економії енергоресурсів при проведенні енергозберігаючих заходів. Розроблено методичне забезпечення підсистеми аналізу енергоефективності споживання теплоенергетичних ресурсів. Запропоновано систему підвищення енерегоеффектівності університету на базі ХАБ знань з енергоефективності з трьох частин: автоматизована система диспетчерського управління; автоматизована інформаційна система аналізу енергоефективності та корпоративна система управління теплоенергетичним комплексом. Дотримання норми споживання, розрахованої з використанням запропонованого методу, протягом усього досліджуваного періоду (друга половина 2019 – початок 2021) дозволяє отримати статистично значущу величину економії теплової енергії, що істотно знизить витрати на енергію університету в умовах кризи пандемії COVID-19. Представлений приклад використання запропонованого ХАБ знань з енергоефективності для будівлі 4 корпусу Київського національного університету технологій та дизайну.
The problem addressed by the project is the need to develop a new approach to energy saving and energy efficiency management in higher education institutions (HEI), whose main components are energy management, energy audit, energy certification, monitoring based on the reasonable use of international standards ISO 50001: 2011, which allows reducing or completely eliminating the barriers to energy efficiency measures related to lack of awareness of energy saving potential. The international protocol of efficiency measurement and verification is proposed to be used as a basis for methodological support of energy efficiency analysis and control in the automated information system of energy efficiency analysis. The method of rationing of heat energy consumption, which takes into account the required level of statistical significance of energy resources saving when carrying out energy saving measures, was used to control the energy efficiency of HUB use of knowledge on energy efficiency. The methodological support of the subsystem of analysis of energy efficiency of heat energy resources consumption is considered. A three-part system for improving the energy efficiency of a university based on the HUB of energy efficiency knowledge is proposed: an automated dispatch management system; an automated information system for energy efficiency analysis and a corporate management system for the heat and power complex. Compliance with the consumption rate calculated using the proposed method during the whole study period (second half of 2019 – beginning of 2021) allows to obtain a statistically significant value of thermal energy savings, which will significantly reduce the energy costs of the university in the COVID-19 pandemic crisis. An example of the use of the proposed energy efficiency knowledge HUB for building 4 of the Kyiv National University of Technologies and Design is presented.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18463
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue33_P009-018.pdf456,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.