Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19159
Title: Symmetry in the visual communication design: methods of dynamic image construction
Other Titles: Симетрія в дизайні візуальних комунікацій: способи побудови динамічного художнього образу
Симметрия в дизайне визуальных коммуникаций: способы построения динамического художественного образа
Authors: Skliarenko, N. V.
Gryshchenko, I. M.
Kolosnichenko, M. V.
Keywords: симетрія
динамічні візуальні комунікації
художній образ
симетрійні відношення
масштабна інваріантність
системний підхід
симметрия
динамические визуальные коммуникации
художественный образ
симметрийные отношения
масштабная инвариантность
системный подход
symmetry
dynamic visual communications
image
symmetrical relations
scale invariance
systems approach
Issue Date: 2021
Citation: Skliarenko N. V. Symmetry in the visual communication design: methods of dynamic image construction = Симетрія в дизайні візуальних комунікацій: способи побудови динамічного художнього образу [Текст] / N. V. Skliarenko, I. M. Gryshchenko, M. V. Kolosnichenko // Art and Design. - 2021. - № 3 (15). - С. 9-20.
Source: Art and Design
Abstract: Метою дослідження є виявлення способів побудови художнього образу у дизайні динамічних візуальних комунікацій на основі використання симетрії. Методологія дослідження носить міждисциплінарний характер. Вона базується на використанні системного та синергетичного підходів, які дозволяють розглянути динамічні візуальні комунікації як цілісне поле взаємодії людини та середовища. На основі системно-функціонального, структурно-динамічного, композиційного та художньо-образного дизайн-аналізів систематизовано способи проєктування художнього образу візуальних повідомлень за принципом симетрії. У роботі представлено симетрію як спосіб формотворення та образотворення динамічних візуальних комунікацій. Доведено, що симетрійні зв’язки реалізуються на рівні структури об’єктів (дзеркальна та центральна симетрія), процесів (трансляційна, багаторівнева центральна та радіальна симетрія) та середовища (масштабна інваріантність та рекурсія). Посилення інтегративної основи дозволяє формувати структуру образу, забезпечуючи злиття з середовищем. Переосмислення способів проектування на основі принципів симетрії підвищують ефективність сприйняття та динамічності візуальних комунікацій у контексті мінливих зовнішніх умов. У дослідженні вперше переосмислено роль симетрії у проектуванні динамічних візуальних комунікацій в контексті системного підходу. Доведено, що операції симетричних перетворень сприяють підвищенню естетичних, функціональних та комунікативних якостей динамічної візуальної інформації. Матеріали дослідження можуть служити основою для гармонізації та оптимізації форми та змісту різних видів візуальних комунікацій. Структуризація їх художнього образу за принципами симетрії забезпечує формування нових стратегій розвитку інтегрованих візуальних комунікацій, спрямованих на підвищення ефективності сприйняття в умовах безперервно зростаючих обсягів інформації. Виявлені способи проектування симетричних структур візуальних комунікацій можуть бути використані фахівцями з метою облаштування сучасного простору, а також як основа для формування системного мислення дизайнерів в якості освітньої технології.
Целью исследования является определение способов построения художественного образа в дизайне динамических визуальных коммуникаций на основе использования симметрии. Методология исследования носит междисциплинарный характер. Она базируется на использовании системного и синергического подходов, которые позволяют рассмотреть динамические визуальные коммуникации как целостное поле взаимодействия человека и среды. На основе системно-функционального, структурно-динамического, композиционного и художественно-образного анализов дизайна систематизированы способы проектирования художественного образа визуальных сообщений по принципу симметрии. В работе представлена симметрия как способ формообразования и создания образа динамических визуальных коммуникаций. Доказано, что симметрийные связи реализуются на уровне структуры объектов (зеркальная и центральная симметрия), процессов (трансляционная, многоуровневая центральная и радиальная симметрия) и среды (масштабная инвариантность и рекурсия). Усиление интегративной основы позволяет сформировать структуру образа, обеспечивая слияние со средой. Переосмысление способов проектирования на основе принципов симметрии повышает эффективность восприятия и динамики визуальных коммуникаций в контексте изменчивых внешних условий. В исследовании впервые переосмыслена роль симметрии в проектировании динамических визуальных коммуникаций в контексте системного подхода. Доказано, что операции симметричных превращений способствуют повышению эстетических, функциональных и коммуникативных качеств динамической визуальной информации. Материалы исследования могут служить основой для гармонизации и оптимизации формы и содержания разных видов визуальных коммуникаций. Структуризация художественного образа за принципами симметрии обеспечивает формирование новых стратегий развития интегрированных визуальных коммуникаций, направленных на повышение эффективности восприятия в условиях непрерывно растущих объемов информации. Обнаруженные способы проектирования симметричных структур визуальных коммуникаций могут быть использованы специалистами с целью обустройства современного пространства, а также как основа для формирования системного мышления дизайнеров в качестве образовательной технологии.
The purpose of the study is to reveal methods of image creation in dynamic visual communications based on symmetry. Research methodology is interdisciplinary. It is based on systems and synergistical approaches. They consider dynamic visual communications as an integral field of interaction between human and environment. We systematized design methods of the image creation of a visual message by using the system and functional, structural and dynamic, composition, artistic and image design-analyses according to the principles of symmetry. We represent symmetry as a method of dynamic visual communications form and image creation. Symmetrical relations are formed at the object structure level (mirror symmetry and central symmetry), the process level (translational symmetry, multilevel central symmetry and radial symmetry) and environment level (scale invariance and recursion). Integrative basis strengthening allows forming the structure of the image content providing fusion with an environment. Rethinking of the design methods on the based on the principles of symmetry increases the efficiency of perception and visual communications dynamic in the context of changeable external conditions. In the research we rethought the role of symmetry in dynamic visual communications design based on the systems approach for the first time. It is well-proven that the symmetric transformations support increasing of aesthetic, functional and communicative qualities of dynamic visual information. Research materials can serve as basis for harmonization and optimization of the form and content of different visual communications types. Their image structurization according to the principles of symmetry provides new development strategies of the integrated visual communications. It is important to increase perception efficiency in the conditions of continuously growing information volumes. Researched design methods of visual communications symmetric structures can be used by specialists in order to arrange the modern space. We also use them as the basis for designers’ system thinking forming as an educational technology.
DOI: 10.30857/2617-0272.2021.3.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19159
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2021_N3_P009-020.pdf853,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.