Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19261
Title: Моделювання попиту на ринку ІТ-технологій
Authors: Квіта, Г. М.
Лавірко, Наталья Володимирівна
Keywords: інноваційні технології
міжнародна економіка
ринок ІТ-технологій
блокчейн
цифровізація
innovative technologies
international economy
IT technology market
Smart City
blockchain
Internet
digitalization
Issue Date: 24-Dec-2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Лавірко Н. В. Моделювання попиту на ринку ІТ-технологій : дипломна магістерська робота за спеціальністю 051 Економіка / Н. В. Лавірко ; наук. кер. Г. М. Квіта ; рец. К. О. Шиковець. – Київ : КНУТД, 2021. – 84 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є основи, структура та потенціал інформаційних технологій. Предметом дослідження виступає роль інформаційних технологій (IT) в Україні та світі. У першому теоретичному розділі розглянуто суть і структуру ІТ-ринку. Обґрунтовано актуальність теми – вона полягає в тому, що на даний момент інформаційні технології, їх вивчення і розробка є особливо важливим завданням для фахівців в зв’язку зі зростанням їх ролі і значення, і як інструменту, і як найважливішого чинника розвитку міжнародної економіки. У роботі присутні види інформаційних технологій і їхній повний опис. Другий розділ дипломної роботи присвячений аналізу галузі і потенціалу ринку ІТ технологій в Україні, зокрема, проведені загальний аналіз попиту на ІТ-фахівців в Україні і закордоном. У третьому розділі дипломної роботи показано застосування найсучаснішої технологій Smart City в Україні та закордоном, узагальнено основні ознаки "розумного" міста та наведено яскраві приклади розробки і майбутніх планів реалізації технологій в світі та 5 найбільших містах України.
The object of the research is the basis, structure and potential of information technologies. The subject of the research is the role of information technologies (IT) in Ukraine and society. The first theoretical section considers the essence and structure of the IT market. The relevance of the topic is substantiated - it consists in the fact that at the moment information technologies, their study and development is a particularly important task for specialists in connection with the growth of their role and importance, both as a tool and as the most important factor in the development of the international economy. The work contains the types of information technologies and their full description. The second section of the thesis is devoted to the analysis of the industry and the potential of the IT technology market in Ukraine, in particular, the general analysis of the demand for IT specialists in Ukraine and abroad. The third section of the diploma work shows the application of the most modern Smart City technologies in Ukraine and abroad, summarizes the main features of the "smart" city and provides vivid examples of the development and future plans for the implementation of technologies in the world and 5 major cities of Ukraine.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19261
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom051_Lavirko_Kvita.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.