Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19456
Title: Розроблення та дослідження розвантажувальних пристроїв підприємств легкої промисловості
Other Titles: Разработка и исследование разгрузочных устройств предприятий лёгкой промышленности
Development and research of unloading devices of light industry enterprises
Authors: Рубанка, М. М.
Кондратюк, Юлія Юріївна
Keywords: конвеєр
логістичні пристрої
транспортні потоки
автоматизація транспорниних потоків
сортування штучних виробів легкої промисловості
пневмодвигуни
пневмоциліндри
конвейер
логистические устройства
транспортные потоки
автоматизация транспортных потоков
сортировка искусственных изделий легкой промышленности
пневмодвигатели
пневмоцилиндры
conveyor
logistic devices
transport flows
automation of transport flows
sorting of artificial products of light industry
pneumatic motors
pneumatic cylinders
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кондратюк Ю. Ю. Розроблення та дослідження розвантажувальних пристроїв підприємств легкої промисловості : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 131 Прикладна механіка / Ю. Ю. Кондратюк ; наук. кер. М. М. Рубанка ; рец. Ю. А. Ковальов. – Київ : КНУТД, 2021. – 71 с.
Abstract: В роботі розглянуто способи автоматизації підприємств легкої промисловості. Запропонований пристрій транспортної логістики, який забезпечує розвантаженння транспортних потопотоків, їх сортування і може бути застосований для обслуговування транспортних потоків в складских приміщеннях, а також на технологічних операціях. Конструкція пристрою основана на базі потокового стрічкового конвеєра, поворотного стола з рольгангами. Принцип роботи запропонованого пристрою полягає в тому, що з завантажувальної стрічки контейнери (вагою до 30 кг) переміщуються з інтервалом, який достатній для перевантаження на стрічковий на один із трьох конвеєрів. У такий спосіб дозволяється розділити поток на три потоки з сортуванням за кольоровим признаком. При конструктивному рішенні було включено поворотний пневмопривод (пневмодвигун) та два пневмоприводи, окрім цього для керування швидкістю стрічок конвеєрів застосовані серводвигуни. Для запропонованої конструкції були проведені розрахунки на міцність, що показує достатню міцність, оскільки коефіцієнт запасу міцності склав 8,5, величина напруження в зоні допустимих деформацій. Також для запропонованого пристрою розроблені кресленники згідно ДСТУ ISO 2.119-73 Ескізний проєкт, ДСТУ ISO 2.120-73 Технічний проєкт, складальне креслення, кресленники деталей виробу.
В работе рассмотрены способы автоматизации предприятий легкой промышленности. Предлагаемое устройство транспортной логистики, обеспечивающее разгрузку транспортных потопотоков, их сортировки и может быть применено для обслуживания транспортных потоков в складских помещениях, а также на технологических операциях. Конструкция устройства основана на базе ленточного потокового конвейера, поворотного стола с рольгангами. Принцип работы предлагаемого устройства заключается в том, что из загрузочной ленты контейнеры (весом до 30 кг) перемещаются с интервалом, достаточным для перегрузки на ленточный на один из трех конвейеров. Таким образом разрешается разделить поток на три потока с сортировкой по цветному признаку. При конструктивном решении был включен поворотный пневмопривод (пневмодвигатель) и два пневмопривода, кроме этого для управления скоростью лент конвейеров применены серводвигатели. Для предлагаемой конструкции были произведены расчеты на прочность, что показывает достаточную прочность, поскольку коэффициент запаса прочности составил 8,5, величина напряжения в зоне допустимых деформаций. Также для предлагаемого устройства разработаны чертежи согласно ДСТУ ISO 2.119-73 Эскизный проект, ДСТУ ISO 2.120-73 Технический проект, сборочный чертеж, чертежи деталей изделия.
The methods of automation of light industry enterprises are considered in the work. The device of transport logistics which provides unloading of transport streams of their sorting and can be applied to service of transport streams in warehouses, and also on tenological operations is offered. The design of the device is based on the conveyor belt conveyor, a rotary table with roller conveyors. The principle of operation of the proposed device is that from the loading belt containers (weighing up to 30 kg) are moved at intervals that are sufficient to overload the belt on one of the three conveyors. In this way, it is allowed to divide the stream into three streams with sorting by color. A rotary pneumatic actuator (pneumatic motor) and two pneumatic actuators were included in the design solution, in addition, servomotors were used to control the speed of the conveyor belts. For the proposed design, strength calculations were performed, which shows sufficient strength because the coefficient of strength was 8.5, the stress in the area of allowable deformation. Also for the offered device drawings according to DSTU ISO 2.119-73 the Sketch project, DSTU ISO 2.120-73 the Technical project, assembly drawing, drawings of details of a product are developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19456
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom131_Kondratyuk_Rubanka.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.