Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19492
Title: Розвиток освітніх інновацій України в умовах глобалізації суспільного життя
Other Titles: Development of educational innovations of Ukraine in the conditions of globalization of public life
Authors: Денисенко, М. П.
Верхогляд, Я. В.
Keywords: науковий процес
освітні інновації
науковий розвиток
scientific process
educational innovations
scientific development
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Денисенко М. П. Розвиток освітніх інновацій України в умовах глобалізації суспільного життя / М. П. Денисенко, Я. В. Верхогляд // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 62-66.
Abstract: В статті описані основні підходи до трактування сучасних освітніх інновацій та напрями їх розвитку. Наявний ринок праці вимагає від випускників вміння оперувати такими технологіями та знаннями, які відповідають потребам інформаційного суспільства, готують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. В нашому досліджені під освітніми інноваціями розуміється процедура або метод освітньої діяльності, істотно відрізняється від сформованої практики і використовується для підвищення рівня ефективності в конкурентному середовищі. Ринок освіти є одним з найважливіших елементів національної інноваційної системи. Вищі навчальні заклади, які обрали інноваційний шлях розвитку, стають конкурентоспроможними лідерами на ринку освітніх послуг. Формування нових форм освіти та використання досконалих механізмів контролю в кожному навчальному закладі дасть можливість створити єдиний освітній простір.
The article describes the main approaches to the interpretation of modern educational innovations and directions of their development. The existing labor market requires graduates to be able to use technologies and knowledge that meet the needs of the information society and prepare young people for new roles in this society. In our research, educational innovations are understood as a procedure or method of educational activity that differs significantly from the established practice and is used to increase the level of efficiency in a competitive environment. The education market is one of the most important elements of the national innovation system. Higher education institutions that have chosen an innovative path of development become competitive leaders in the market of educational services. The formation of new forms of education and the use of perfect control mechanisms in each educational institution will make it possible to create a single educational space.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19492
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P062-066.pdf216,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.