Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19570
Title: Prospects for the development of the tax system of Ukraine
Other Titles: Перспективи розвитку податкової системи України
Authors: Kalendiuk, I. O.
Puzyrova, P.
Keywords: financial system of Ukraine
tax system
taxes
economy
development
regulation
фінансова система України
податкова система
податки
економіка
розвиток
регулювання
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Kalendiuk I. O. Prospects for the development of the tax system of Ukraine / I. O. Kalendiuk, P. V. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 11-17.
Abstract: The article examines the theoretical issues of development and reform of the tax system of Ukraine. It is proved that a broad discussion of this issue determines the direction of research to determine the feasibility of a large number of taxes, the size of the accepted rates, areas for improving tax management, opportunities to expand the tax base, and forecast the impact of tax reform for budgets. It is established that the lack of clear institutional and organizational support and the low level of tax culture of both taxpayers and taxpayers objectively dictates the need for further reform and, in some respects, modernization of the tax system of Ukraine. It is determined that the tax system of Ukraine is formed, but has a number of shortcomings, among which the main place is occupied by fiscal orientation, tax administration, low tax culture of taxpayers, tax evasion. It is proved that the development of the tax system can take place in two ways, namely: by making changes and additions to the current tax legislation or by reforming. It has been established that the government's increase in the minimum wage and the deficit of the pension fund cause an increase in tax risks in the medium term. It is determined that the systematic implementation of tax reform and permanent changes in the Tax Code of Ukraine are considered necessary in Ukraine to ensure a sufficient level of budget revenues, overcome the budget deficit, repay ever-growing public debt, create favorable conditions for business development and restore positive economic dynamics.
У статті дocлiджeнo тeopeтичнi питання розвитку та реформування податкової системи України. Доведено, що широке обговорення цього питання зумовлює спрямованість наукових досліджень щодо визначення доцільності великої кількості податків, величини прийнятих ставок, напрямків удосконалення податкового менеджменту, можливостей розширення податкової бази, а також прогнозування наслідків податкової реформи для бюджетів різних рівнів. Встановлено, що відсутність чіткого інституціонально-організаційного забезпечення та низький рівень податкової культури як самих податківців, так і платників податків об’єктивно диктує необхідність подальшого реформування, а в окремих аспектах модернізацію податкової системи України. Визначено, що податкова система України є сформованою, однак має низку недоліків, серед яких основне місце посідає фіскальна спрямованість, податкове адміністрування, низька податкова культура платників податків, ухилення від оподаткування. Доведено, що розвиток податкової системи може відбуватися двома шляхами, а саме: внесенням змін та доповнень у чинне податкове законодавство чи проведенням реформи. Встановлено, що збільшення урядом мінімальних заробітних плат та дефіцит пенсійного фонду спричиняють зростання податкових ризиків у середньостроковій перспективі. Визначено, що системне проведення податкової реформи та перманентні зміни в Податковому кодексі України вважаються необхідними в Україні для забезпечення достатнього рівня надходжень до бюджету, подолання дефіциту бюджету, погашення постійно зростаючого державного боргу, створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання та відновлення позитивної економічної динаміки.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19570
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P011-017.pdf224,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.