Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19571
Title: Modern aspects of labor motivation as a reason for human resources management
Other Titles: Сучасні аспекти мотивації праці як чинника управління персоналом
Authors: Kondratiuk, Yu. Yu.
Puzyrova, P.
Keywords: theories of motivation
encouragement
motivation
personnel management
human activity
теорії мотивації
заохочення
мотивація
управління персоналом
діяльність людини
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Kondratiuk Yu. Yu. Modern aspects of labor motivation as a reason for human resources management / Yu. Yu. Kondratiuk, P. V. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 18-23.
Abstract: The article defines that in the management of enterprises a significant role is played by scientifically sound, implemented, and implemented in practice human resources management system. It is proved that the organizational restructuring of enterprises, as well as a certain restructuring of the legislative and legal nature will help to form a new system of staff motivation. It is established that encouragement is an attribute of human consciousness, it is a factor that activates the activity or, conversely, leads to its termination. It is determined that excessive enthusiasm of employees for the activities of the enterprise leads to a reduction in staff turnover and absenteeism, which is certainly positive. It is proved that in the system of motivation of employees of enterprises the most important both before and in modern conditions is the material incentives for employees. It is determined that further weakening of work motivation will inevitably lead to further aggravation of unfavorable socio-economic processes that take place in our country. It is established that the system of motivation characterizes a set of interrelated measures that stimulate the individual employee or the workforce as a whole to achieve individual and common goals of the enterprise.
У статті визначено, що при управлінні діяльністю підприємств визначну роль відіграє науково обґрунтована та впроваджена і реалізована на практиці система управління трудовими ресурсами. Доведено, що проведення організаційної реструктуризації підприємств, а також певної перебудови законодавчого і правового характеру допоможе сформувати нову систему мотивування персоналу. Встановлено, що заохочення є атрибутом свідомості людини, це чинник, що активізує діяльність або, навпаки, призводить до її припинення. Визначено, що надмірно сильне захоплення працівників діяльністю підприємства призводить до скорочення плинності кадрів та невиходів на роботу, що безумовно є позитивним. Доведено, що в системі мотивації працівників підприємств найбільше значення як раніше, так і в сучасних умовах має матеріальне стимулювання працівників. Визначено, що подальше ослаблення мотивації праці неминуче призведе до подальшого загострення несприятливих соціально-економічних процесів, які мають місце в нашій державі. Встановлено, що система мотивації характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19571
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P018-023.pdf245,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.