Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19573
Title: The concept and features of the basic forms of calculations used in international trade
Other Titles: Поняття та особливості основних форм розрахунків, що використовуються у міжнародній торгівлі
Authors: Panchenko, M. A.
Puzyrova, P.
Keywords: international trade
forms of payment
payment methods
means of payment
advance payment
letter of credit
collection
open account
міжнародна торгівля
форми платежу
способи платежу
засоби платежу
авансовий платіж
акредитив
інкасо
відкритий рахунок
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Panchenko M. A. The concept and features of the basic forms of calculations used in international trade / M. A. Panchenko, P. V. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 29-37.
Abstract: The article defines that international settlements are regulated not only by national regulations and legislation, but also by international laws, banking rules and customs. It is established that international settlements are the object of unification and universalization of banking operations. It is proved that international payments are made in different currencies. Therefore, on the one hand, their efficiency is influenced by the dynamics of exchange rates, and on the other hand, the normal functioning of commodity-money relations is possible only in the conditions of free exchange of national currency for currencies of other countries. It is determined that the peculiarity of international settlements is that the state uses certain currency restrictions, which are a legislative or administrative prohibition, limitation and regulation of transactions of residents and non-residents with currency and other currency values. It is established that international settlements are of a documentary nature, ie payments are made only against the presentation of properly executed commercial or financial documents.
У статті визначено, що міжнародні розрахунки регулюються не тільки національними нормативними і законодавчими актами, але й міжнародними законами, банківськими правилами і звичаями. Встановлено, що міжнародні розрахунки – це об’єкт уніфікації і універсалізації банківських операцій. Доведено, що міжнародні розрахунки здійснюються в різних валютах, і тому, з одного боку, на їх ефективність впливає динаміка валютних курсів, а з другого боку, нормальне функціонування товарно-грошових відносин можливе тільки в умовах вільного обміну національної валюти на валюти інших країн. Визначено, що особливістю міжнародних розрахунків є те, що держава використовує певні валютні обмеження, які являють собою законодавчу чи адміністративну заборону, лімітування і регламентацію операцій резидентів і нерезидентів з валютою й іншими валютними цінностями. Встановлено, що міжнародні розрахунки носять документарний характер, тобто платежі здійснюються тільки проти пред'явлення належним чином оформлених комерційних або фінансових документів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19573
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P029-037.pdf240,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.