Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19577
Title: Діджиталізація HR-процесів в організації
Other Titles: Digitalization of HR-processes in the organization
Authors: Бардадим, С. А.
Невмержицька, С. М.
Цалко, Т. Р.
Keywords: діджиталізація
конкурентна перевага персоналу підприємства
цифрові технології
нові моделі управління персоналом підприємства
digitalization
competitive advantage of enterprise staff
digital technologies
new models of enterprise personnel management
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бардадим С. А. Діджиталізація HR-процесів в організації / С. А. Бардадим, С. М. Невмержицька, Т. Р. Цалко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 54-59.
Abstract: Однією з сутнісних ознак нової економіки (неоекономіки) є активніше використання інформаційно-комунікаційних технологій, що спричинило виникнення та поширення поняття "діджиталізація". У статті уточнено сутність та особливості використання діджиталізації підприємства, як його конкурентної переваги, визначено роль діджиталізації HR-процесів в організації у конкурентній боротьбі, окреслено передумови, можливості, виклики та проблеми діджиталізації, обґрунтовано завдання й заходи щодо діджиталізації персоналу підприємств на основі сучасних цифрових технологій, що передбачає трансформацію інструментів, технологій, методів, моделей управління підприємством та бізнесом, переорієнтацію цінностей і пріоритетів функціонування підприємств в умовах загострення конкуренції й поглиблення глобалізаційних та інтеграційних бізнесових процесів.
One of the essential features of the new economy (neo-economy) is the increasing use of information and communication technologies, which has led to the emergence and spread of the concept "digitalization". The article specifies the essence and peculiarities of the use of enterprise digitalization as its competitive advantage, defines the role of digitalization of HR-processes of the organization in competition, outlines the preconditions, opportunities, challenges and problems of digitalization, substantiates the tasks and measures for the digitalization of the personnel of enterprises on the basis of modern digital technologies which provides transformation of tools, technologies, methods, models of enterprise and business management, reorientation of values and priorities of companies functioning in terms of increased competition and deepening globalization and integration of business processes.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19577
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P054-059.pdf235 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.