Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19598
Title: Особливості використання комп’ютерних інформаційних систем для обліку грошових коштів
Other Titles: Peculiarities of using computer information systems for cash accounting
Authors: Радіонова, Наталія Йосипівна
Окончук, А. Р.
Keywords: автоматизована інформаційна система
інформаційні технології
облік грошових коштів
комп’ютерна обробка даних
комп’ютерне середовище
програмне забезпечення для обліку
automated information system
information technology
cash accounting
computer data processing
computer environment
accounting software
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Радіонова Н. Й. Особливості використання комп’ютерних інформаційних систем для обліку грошових коштів / Н. Й. Радіонова, А. Р. Окончук // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 184-192.
Abstract: У статті досліджено поняття "автоматизовані інформаційні системи в обліку". Розглянуто можливості використання сучасних комп’ютерних інформаційних систем для ведення обліку. Визначено особливості облікових процедур в умовах використання автоматизованих інформаційних систем. Наведено вимоги, що пред’являються до організації обліку із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій. Виділено принципи, на яких мають розвиватися інформаційні системи обліку. Розкрито інформацію щодо складу показників, характеристики та призначення основних первинних документів з обліку грошових коштів у програмі "1С: Підприємство". Розглянуто процес складання в програмі первинних та зведених документів з обліку грошових коштів. Візуалізовано формування в програмі "1С: Підприємство" Оборотно-сальдової відомості по рахунку 30 "Готівка" та платіжного доручення. Досліджено ефективність застосування системи "Клієнт-Банк" для прискорення здійснення безготівкових розрахунків. Зазначено, необхідність підвищення вимог до знань бухгалтерів для підвищення ефективності облікових процедур шляхом застосування комп’ютерних технологій.
The article explores the concept of automated information systems in accounting. Possibilities of using modern computer information systems for accounting are considered. Peculiarities of accounting procedures in the conditions of using automated information systems are determined. The requirements for the organization of accounting with the use of automated information technology are given. The principles on which accounting information systems should be developed are highlighted. Information on the composition of indicators, characteristics and purpose of the main primary documents for cash accounting in the program "1C: Enterprise" is disclosed. The process of compiling primary and consolidated documents on cash accounting in the program is considered. Visualization of the formation in the program "1C: Enterprise" of the turnover balance on the account 30 "Cash" and the payment order is visualized. The efficiency of the Client-Bank system application to accelerate the implementation of non-cash payments has been studied. The need to increase the knowledge requirements of accountants to increase the efficiency of accounting procedures through the use of computer technology is pointed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19598
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P184-192.pdf505,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.