Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19682
Title: Poly- and multiculturalism underpinning personality formation of future foreign language teachers
Other Titles: Полікультурність і мультикультурність як основа становлення особистості майбутніх викладачів іноземних мов
Authors: Chaika, Oksana
Absaliamova, Yana
Marchuk, Volodymyr
Dovhaniuk, Ella
Kolesnykov, Andrii
Keywords: polyculturalism
multiculturalism
poly- / multicultural competencies
poly- / multicultural personality
model
полікультурність
мультикультурність
полі-/мультикультурні компетенції
полі-/мультикультурна особистість
модель
Issue Date: 29-May-2022
Citation: Poly- and multiculturalism underpinning personality formation of future foreign language teachers / O. Chaika, Y. Absaliamova, V. Marchuk, E. Dovhaniuk, A. Kolesnykov // Amazonia Investiga. – 2022. – Volume 11, Issue 52. – P. 221-231.
Source: Amazonia Investiga
Abstract: Today, globalization has brought together people of different cultural and linguistic backgrounds, thus, forming a poly- and / or multicultural societies, respectively. Forming a poly-/multicultural personality and developing intercultural skills of future foreign language (FL) teachers is extremely important in educational environment. The aim of the study was to identify mechanisms that help form a poly-/multicultural personality of future FL teachers. The research adopted such methods as descriptive, comparative, historical, typological, and statistical for data processing of International Migrant Stock (2020) and National Center for Education Statistics (2000, 2017), with the latter to determine the migration situation in the world, which resulted in modern formation of poly-/multicultural societies. A comparative analysis found that poly-/multiculturalism differ. Given the generally manifested polycultural trend in Ukraine, structuring method allowed designing a model of polycultural competence for future FL teachers; experimental study allowed discussing the implementation stage of the forming poly-/multicultural competence model for FL teachers. In this vein, the mentioned competence model is proposed for use in order to develop relevant inter-/crosscultural skills and poly-/multicultural personality of FL teacher. The study results confirm the effectiveness of the developed model, which leads to increased poly-/multicultural competencies in communication and performance of future FL teachers.
Сьогодні глобалізація об’єднала людей різного культурного та мовного походження, утворивши відповідно полі- та/або мультикультурні суспільства. Формування полі-/мультикультурної особистості та розвиток міжкультурних навичок майбутніх учителів іноземної мови (ІМ) є надзвичайно важливими у сучасному освітньому середовищі. Метою дослідження є виявлення механізмів, які сприяють формуванню полі-/мультикультурної особистості майбутніх учителів ІМ. Для досягнення цієї мети у дослідженні були використані описовий, порівняльний, історичний, типологічний та статистичний методи обробки даних International Migrant Stock (2020) та National Center for Education Statistics (2000, 2017), з метою визначення міграційної ситуації у світі, що призвела до формування полі- та мультикультурного суспільства. Крім того, порівняльний аналіз виявив, що полі-/мультикультуралізм відрізняються, оскільки мультикультуралізм спрямований на сегрегацію, а полікультуралізм зосереджується на взаємозв’язках, а не на відчуженні расових та етнічних груп відповідно. Враховуючи виявлену в Україні загальну тенденцію полікультуралізму, метод структурування дозволив створити модель полікультурної компетентності майбутніх вчителів ІМ. Порівняльний аналіз експериментального дослідження дозволив обговорити етапи впровадження моделі формування полі-/мультикультурної компетентності вчителів ІМ. Враховуючи вищезазначене, була запропонована модель формування полі-/мультикультурної компетентності майбутніх вчителів ІМ для розвитку відповідних міжкультурних навичок та, відповідно, полі-/мультикультурної особистості вчителя ІМ. Результати дослідження підтверджують ефективність створеної моделі, яка дозволяє підвищення полі-/полікультурних компетенцій у спілкуванні та продуктивності майбутніх викладачів ІМ. Дані результати можуть сприяти подальшому (само)зростанню та (само)розвитку полі-/ мультикультурної особистості викладача ІМ, залежно від того, яке значення вони мають для освіти, науки та способу життя.
DOI: 10.34069/AI/2022.52.04.24
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19682
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
ISSN: 2322-6307
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WoS-Absaliamova-2022.pdf410,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.