Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19754
Title: Implementing best practices for improving energy efficiency in universities
Other Titles: Імплементація найкращого досвіду підвищення енергоефективності університетів
Authors: Gryshchenko, I.
Keywords: енергоефективність
вищі навчальні заклади
університети
енергоавтономія
energy efficiency
higher education institutions
universities
energy autonomy
Issue Date: 2021
Citation: Gryshchenko I. Implementing best practices for improving energy efficiency in universities = Імплементація найкращого досвіду підвищення енергоефективності університетів [Текст] / I. Gryshchenko // Менеджмент. - 2021. - Вип. 2 (34). - С. 9-17.
Source: Менеджмент
Abstract: Визначення напряму розвитку енергозбереження є значним аспектом у політиці раціонального використання енергетичних ресурсів провідних країн. У більшості випадків це стосується як безпосереднього споживача та виробника енергії, так і заходів адміністративного впливу. Імплементація передового досвіду енергоефективності всіх видів діяльності є інструментом підвищення енергоавтономності університетів України. У дослідженні було використано: прогнозний метод – для визначення прогресу імплементації Директиви ЄС 2012/27/ЄС в Україні; метод порівняльного аналізу – для визначення оптимальних механізмів стимулювання енергозбереження у різних країнах та можливості імплементації цього досвіду для створення системи енергоефективності в українських університетах. Врахування споживання енергоресурсів в українських університетах є обов'язковою умовою успішного впровадження реформи енергоефективності. Дані з урахуванням обліку енергії є базою реалізації енергоаудиту, впровадження систем енергоменеджменту, розробки проектів енергоефективності, аналізу результатів як окремих проектів, і реформи загалом. Також облік енергії створює стимули для ключових суб'єктів до економного та ефективного споживання, транспортування та виробництва енергії. Використання та розширення досвіду участі у проекті забезпечення енергозберігаючих та комфортних умов навчання в університетах України спільно з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною корпорацією дозволить оновити 200 навчальних, дослідницьких та допоміжних споруд у 21 університеті для покращення енергоефективності будівель та зменшення експлуатаційних витрат державних установ; якості викладання, навчання, навчальних, науково-дослідних та житлових будівель. Імплементація такого досвіду дозволить підвищити енергоефективність університетів, оптимізувати механізми державного регулювання, контролю та стимулювання енергоефективності; вирішити завдання та розширити повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, енергоавтономію університетів.
Determining the direction of energy saving development is a significant aspect and is present in the policy of rational use of energy resources of leading countries, in most cases it affects the direct consumer and producer of energy, as well as administrative measures. Implementation of best practices of energy efficiency of all types of activities is a tool to improve energy autonomy of universities in Ukraine. The study used: the predictive method – to determine the progress of implementation of EU Directive 2012/27/EC in Ukraine; method of comparative analysis – to determine the optimal mechanisms to promote energy efficiency in different countries and the possibility of implementing this experience to create a system of energy efficiency in Ukrainian universities. Using and expanding the experience of participation in the project to provide energy efficient and comfortable conditions of study in Ukrainian universities together with the European Investment Bank and the Nordic Environment Corporation will allow to upgrade 200 teaching, research and support facilities in 21 universities to improve the energy efficiency of buildings and reduce operating costs of public higher education institutions; quality of teaching, learning, teaching, research and residential buildings. Implementation of such experience will improve the energy efficiency of universities, optimize mechanisms for state regulation, control and stimulation of energy efficiency; solve problems and expand the power of executive authorities and local governments, energy autonomy of universities. The analysis of the successes and difficulties of higher professional education for people with disabilities shows that there is an objective need to consolidate the efforts of the higher education community with regional public organizations, executive authorities, regional and city institutions of health, education and social protection to support young people with disabilities.
DOI: 10.30857/2415-3206.2021.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19754
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2021_Issue34_P009-017.pdf168,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.