Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19878
Title: The role of tourism industry growth in attaining sustainable development goals in a modern globalized world
Other Titles: Роль розвитку індустрії туризму в досягненні цілей сталого розвитку в сучасному глобалізованому світі
Роль развития индустрии туризма в достижении целей устойчивого развития в современном глобализированном мире
Authors: Verhun, A. M.
Bondarchuk, Julia
Keywords: індустрія туризму
сталий розвиток
глобалізація
концепція розвитку сталого туризму
соціально-економічний розвиток індустрії туризму
негативні наслідки розвитку туризму
индустрия туризма
устойчивое развитие
глобализация
концепция развития устойчивого туризма
социально-экономическое развитие индустрии туризма
негативные последствия развития туризма
tourism industry
sustainable development
globalization
sustainable tourism development concept
socioeconomic development of tourism industry
negative effects from tourism development
Issue Date: 2022
Citation: Verhun A. M. The role of tourism industry growth in attaining sustainable development goals in a modern globalized world = Роль розвитку індустрії туризму в досягненні цілей сталого розвитку в сучасному глобалізованому світі [Текст] / A. M. Verhun, Ju. A. Bondarchuk // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 1 (6). - С. 8-16.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Статтю присвячено дослідженню ролі соціально-економічного розвитку індустрії туризму в досягненні цілей сталого розвитку в сучасному глобалізованому світі. При дослідженні феномену туризму, як однієї з галузей, яка найбільш стрімко розвивається, встановлено, що сучасний туризм, як важлива сфера зовнішньоекономічної діяльності багатьох країн, є складним міжгалузевим комплексом, що забезпечує вирішення найважливіших економічних та соціальних завдань і належить до високоприбуткових галузей економіки. Підкреслюється, що розвиток туризму сприяє подальшому поглибленню процесу інтеграції і міжнародної спеціалізації. Разом з тим зазначається, що активний розвиток туризму має свої негативні наслідки для природного середовища: забруднення ґрунтів і океанів, зміна клімату, неефективне використання джерел енергії, руйнація пам’яток природи, знищення біорізноманіття тощо. Туризм розглядається як напрям, який здатен консолідувати управління всіма ресурсами в такий спосіб, що економічні, соціальні й естетичні потреби можуть задовольнятися за одночасного збереження культурної самобутності, основних екологічних процесів, біологічної різноманітності і систем підтримки життя. Тобто впевнено можна стверджувати, що розвиток туризму має здійснюватися на засадах сталого розвитку. Наголошується, що концепція розвитку сталого туризму, з повним дотриманням принципів гармонійного розвитку, є складною в реалізації, але водночас вона є ідеалом, орієнтиром, до якого варто прагнути. Незважаючи на те, що протягом 2021 року Україну відвідало більше ніж 4,2 млн туристів, туристичний потенціал України на сьогоднішній день розкрито не повністю (частка туристичної галузі в структурі ВВП країни – 1,5-2,5%). Визначено, що основними перешкодами розвитку туристичного сектору в Україні є глобальна пандемія, спричинена COVID-19, а також певні чинники управлінського, економічного, соціального, екологічного та культурного характеру. Здійснено огляд рекомендацій Глобального кризового комітету з туризму щодо плану відновлення світової індустрії туризму, серед яких чільне місце посідають рекомендації щодо цілей сталого розвитку та використання можливості переходу до циркулярної економіки.
Статья посвящена исследованию роли социально-экономического развития индустрии туризма в достижении целей устойчивого развития в современном глобализированном мире. При исследовании феномена туризма, как одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей, установлено, что современный туризм, как важная сфера внешнеэкономической деятельности многих стран, является сложным межотраслевым комплексом, обеспечивающим решение важнейших экономических и социальных задач и относящийся к высокодоходным отраслям экономики. Подчёркивается, что развитие туризма способствует дальнейшему углублению процесса интеграции и международной специализации. Вместе с тем отмечается, что активное развитие туризма имеет свои негативные последствия для природной среды: загрязнение почв и океанов, изменение климата, неэффективное использование источников энергии, разрушение памятников природы, уничтожение биоразнообразия. Туризм рассматривается как направление, способное консолидировать управление всеми ресурсами таким образом, что экономические, социальные и эстетические потребности могут удовлетворяться при одновременном сохранении культурной самобытности, основных экологических процессов, биологического разнообразия и систем поддержания жизни. То есть уверенно можно утверждать, что развитие туризма должно осуществляться на основе устойчивого развития. Отмечается, что концепция развития устойчивого туризма, с полным соблюдением принципов гармоничного развития, является сложной в реализации, но в то же время – это идеал, ориентир, к которому следует стремиться. Несмотря на то, что в течение 2021 года Украину посетило более 4,2 млн туристов, туристический потенциал Украины на сегодняшний день раскрыт не полностью (доля туристической отрасли в структуре ВВП страны – 1,5-2,5%). Определено, что основными препятствиями развития туристического сектора в Украине является глобальная пандемия, вызванная COVID-19, а также факторы управленческого, экономического, социального, экологического и культурного характера. Осуществлён обзор рекомендаций Глобального кризисного комитета по туризму по плану восстановления мировой индустрии туризма, среди которых ведущее место занимают рекомендации по целям устойчивого развития и использованию возможности перехода к циркулярной экономике.
This article seeks to explore the effects of socioeconomic growth in the tourism industry to attain sustainable development goals in the contemporary globalized environment. A study on tourism as one of the fastest growing industries has revealed that modern tourism, an important area in foreign economic activity of many countries and a highly profitable sector, is a complex intersectoral phenomenon that contributes to tackling a number of critical economic and social issues. It is argued that tourism development promotes further integration and spurs international specialization. However, it is noted that rapid tourism growth might generate negative effects for the environment: soil and ocean pollution, climate change, inefficient use of energy sources, destruction of natural monuments, biodiversity loss, etc. In the context of this study, tourism is viewed as a promising management tool able to consolidate resources to meet economic, social and aesthetic needs along with preserving cultural identity, basic environmental processes, biodiversity and life support systems. Thus, the findings provide a rationale to assert that tourism boosting strategies should rely on sustainable development. It is emphasized that sustainable tourism development concept, in full compliance with the principles of harmonious development, is difficult to implement, however it is an ideal, a landmark that should be pursued. Despite the fact that over 4.2 million tourists visited Ukraine in 2021, the current tourism potential is yet to be further unlocked (the share of tourism industry in Ukraine's GDP makes only 1.5-2.5%). Among the key barriers to enhancing the tourism sector growth in Ukraine are the global COVID-19 pandemic as well as a range of managerial, economic, social, environmental and cultural factors. The study presents an overview on the recommendations of the Global Tourism Crisis Committee plan to restore the global tourism industry with a particular focus to attain sustainable development goals and the use of opportunities for transition to a circular economy.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.1.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19878
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філології та перекладу (ФП)
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N1(6)_P008-016.pdf690,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.