Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19894
Title: Порівняння засобів збільшення власної аудиторії бренду у соціальних мережах
Other Titles: Comparison of means to increase the brand's own audience on social networks
Сравнение средств увеличения собственной аудитории бренда в социальных сетях
Authors: Костинець, Ю. В.
Колесник, Б. О.
Keywords: власні медіа
соціальні мережі
блогер
лідер думок
таргетована реклама
рекламна платформа
бренд-менеджмент
собственные медиа
социальные сети
лидер мнений
таргетированная реклама
рекламная платформа
owned media
social networks
blogger
influencer
targeted advertising
advertising platform
brand management
Issue Date: 2022
Citation: Костинець Ю. В. Порівняння засобів збільшення власної аудиторії бренду у соціальних мережах [Текст] / Ю. В. Костинець, Б. О. Колесник // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2022. - № 2 (7). - С. 86-104.
Source: Журнал стратегічних економічних досліджень
Abstract: Інтернет технології завжди вважалися маркетологами перспективними завдяки своїй масштабності – кількості людей, що можна охопити, – а також можливостями для статистичного вимірювання. Тим не менш, із збільшенням кількості користувачів, мережа Інтернет перетворилася на величезний суспільний простір, на якому виділитися не менш складно, ніж на традиційному базарі. Із самого початку розвитку інтернет технологій, провідну роль грали пошукові системи – завдяки ним банери та оголошення були замінені на контекстну рекламу. Соціальні мережі пішли ще далі, винайшовши більш точні способи таргетингу, тобто рекламний механізм, що дозволяє виділити з усієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка відповідає заданим критеріям (цільову аудиторію), і показати рекламу саме їй. Більша точність стала можливою, оскільки соціальними мережами можна користуватися тільки як розпізнаний користувач. До того ж, портфель даних, що збираються, був значно розширений. Все це сформувало так званий "Web 2.0" та сучасний інструментарій цифрового маркетингу. Важливою темою залишається боротьба компаній за увагу споживача в інтернеті; завдяки соціальним мережам стає можливим утримання деякої кількості цільової аудиторії бренду. Отже, існує необхідність вивчення стратегій збільшення залученої брендом аудиторії в соціальних мережах. Порівняння ефективності інструментів інтернет-маркетингу та традиційних маркетингових комунікацій, а також аналіз методів бренд-менеджменту на прикладі крупного бізнесу; формулювання гіпотези стосовно вірогідної еволюції даної моделі ефективності. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних. В даній статті визначено місце та роль стратегії бренд-менеджменту щодо збільшення розміру власної аудиторії компанії в соціальних мережах. Складено характеристику методів інтернет реклами та традиційних заходів маркетингових комунікацій, а також спеціальних посередників у соціальних мережах в Україні. Проаналізовано світові тенденції деяких аспектів інтернет-реклами. Викладено пропозиції щодо стратегій бізнесу в соціальних мережах. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки: виокремлено набір стратегій ефективного розширення аудиторії власних медіа компаній, які можуть бути застосовані в Україні та світі; запропоновані індикативні значення показників ефективності та методи аудиту.
Интернет-технологии всегда считались маркетологами перспективными благодаря своей масштабности – количеству людей, которые можно охватить, – а также возможностям для статистического измерения. Тем не менее, с увеличением количества пользователей, сеть Интернет превратилась в огромное общественное пространство, на котором выделиться не менее сложно, чем на традиционном базаре. С самого начала развития интернет-технологий ведущую роль играли поисковые системы – благодаря им баннеры и объявления были заменены на контекстную рекламу. Социальные сети пошли еще дальше, изобретя более точные способы таргетинга, то есть рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая отвечает заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей. Большая точность стала возможной, поскольку социальными сетями можно пользоваться только как распознанный пользователь. К тому же, портфель собираемых данных был значительно расширен. Все это сформировало так называемый Web 2.0 и современный инструментарий цифрового маркетинга. Важной темой остается борьба компаний за внимание потребителя в интернете; благодаря социальным сетям становится возможным удержание некоторого количества целевой аудитории бренда. Следовательно, существует необходимость изучения стратегий увеличения вовлеченной брендом аудитории в социальных сетях. Сравнение эффективности инструментов интернет-маркетинга и традиционных маркетинговых коммуникаций, а также анализ методов бренд-менеджмента на примере крупного бизнеса; формулирование гипотезы относительно вероятной эволюции данной модели эффективности. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных. В данной статье определены место и роль стратегии бренд-менеджмента по увеличению размера собственной аудитории компании в социальных сетях. Составлена характеристика методов интернет-рекламы и традиционных средств маркетинговых коммуникаций, а также специальных посредников в социальных сетях в Украине. Проанализированы мировые тенденции некоторых аспектов интернет-рекламы. Изложены предложения касательно стратегий бизнеса в социальных сетях. Результатами проведенного исследования стали следующие выводы: выделен набор стратегий эффективного расширения аудитории собственных медиа компаний, которые могут быть применены в Украине и мире; предложены индикативные значения показателей эффективности и методы аудита.
Internet technologies have always been considered perspective by marketers due to its scale, which is the number of people that can be reached and its possibilities for statistical measurement. Nevertheless, with an increase in the number of users, the Internet has turned into a congested public space in which it is no less difficult to stand out than at a traditional bazaar. From the very beginning of the internet technologies development, search engines have played a leading role; because of them, traditional banners and classifieds were replaced by contextual advertising. Social networks have involved even further, by inventing more accurate targeting methods, which is an advertising mechanism that allows to select from the entire audience only a segment that meets a specified criteria (target audience) and show ads to them. Greater accuracy is possible since social media can only be used by an authorized user. In addition, the portfolio of collected data has been significantly expanded. All of this has formed the so-called Web 2.0 and modern digital marketing tools. The struggle of companies for consumer attention on the internet remains an important topic; owing to social networks, it becomes possible to retain a certain fraction of a brand’s target audience. Hence, there is a need to explore strategies for increasing brand’s engaged audience on social networks. The subject of the study is the comparison of internet marketing tools effectiveness and traditional marketing communications, as well as analysis of brand management methods on the example of the large business; formulating a hypothesis regarding the possible evolution of a given efficiency model. In this work the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of generalizing data are used. The paper defines the place and role of a brand management strategy regarding a size increase of a company’s own audience on social networks. The characteristics of internet advertising and traditional means of marketing communications, as well as special intermediaries on social networks in Ukraine have been compiled. The world trends of some online advertising aspects have been analyzed. Suggestions of social media business strategies have been outlined. The results of the study lead to the following conclusions: a set of strategies for effectively expanding companies’ owned media, which can be applied in Ukraine and worldwide have been identified; values of performance indicators and audit methods have been suggested.
DOI: 10.30857/2786-5398.2022.2.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19894
ISSN: 2786-5398
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Журнал стратегічних економічних досліджень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JSED_2022_N2(7)_P086-104.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.