Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20345
Title: The system and situational models of business activity
Other Titles: Системно-ситуаційні моделі бізнес-діяльності
Authors: Shikovets, Catherine
Kvita, Halyna
Bebko, S.
Keywords: system-situational model of modeling object development
системно-ситуаційна модель розвитку об’єкта моделювання
системно-ситуационная модель развития объекта моделирования
Issue Date: Oct-2021
Citation: Shikovets C. The system and situational models of business activity [Електронний ресурс] / C. Shikovets, H. Kvita, S. Bebko // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2021. – Вип. 5 (32). – С. 90-95. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-32-2021
Source: Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Eastern Europe: economy, business and management
Abstract: The article adapts the cybernetic concept of management in the space of boundary resources and states of the object of development (CURSOR +) to the business activities of the enterprise. The system-situational model of development of the modeling object is a cross-shaped four-pole shell, and the space limited by the poles is a space of development of the modeling object. The vertical of this imaginary cross, bounded at the top by an extremely positive pole and at the bottom by an extremely negative pole, reflects the process of development of the modeling object. The horizontal of the cross, which on the one hand is limited not by a renewable resource, but on the other by an extremely inexhaustible resource, which corresponds to the resources used for development. The systematization of methods of mathematical, informational and logical modeling allowed to develop a mathematical apparatus for the system-situational model of business activity (MODUZ).
В статті адаптовано кібернетичну концепцію управління в просторі граничних ресурсів та станів об’єкту розвитку (КУРСОР+) до бізнес-діяльності підприємства. Сучасні соціально-економічні відносини формують нові вимоги до підприємств, що диктуються як високими стандартами і вимогами до якості товарів, так і існуючою конкуренцією між підприємствами (виробниками продукції). Дані вимоги змушують підприємства доволі гнучко і досить вчасно реагувати на зміни, що відбуваються як у ринковій, так і виробничій ситуації. На сучасних підприємствах виникає комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням новітніх технологій, проведенням реконструкції, розвитком маркетингу, удосконаленням структури управління підприємством, здійсненням підготовки і перепідготовки кадрів. В результаті перед кожним підприємством виникає ряд глобальних задач: аналіз існуючої ситуації і стану фірми; обґрунтування постановки мети фірми; вибір найбільш ефективних варіантів рішень виявлених проблем. Реалізація системного підходу потребує корінного змінення методологічного арсеналу досліджень і управління, яке дозволяє погоджувати складність проблем і простоту їх рішення, кількість і якість, надійність і економічність. Відсутність такого арсеналу вимагає здійснення на кожному кроці натурних експериментів, які призводять до непередбачуваних, іноді необоротних або згубних, наслідків для підприємства. Концепція КУРСОР+ має такі складові: системно-ситуаційна модель розвитку, проблемно-діагностична модель, модель універсаму станів об’єкта, модель універсаму знань про стані об’єкта. Системно-ситуаційної моделі розвитку об’єкта моделювання є хрестоподібна чотирьохполюсна оболонка, а простір обмежений полюсами є простором розвитку об’єкта моделювання. Вертикаль цього уявного хреста, обмежена зверху гранично позитивним, а знизу гранично негативним полюсом і відображає процес розвитку об’єкта моделювання. Горизонталь хреста, яка з одного боку, обмежена гранично не відновлювальним, а з другого – гранично невичерпним ресурсом, що відповідає використовуваним для розвитку ресурсам. Систематизація методів математичного, інформаційного і логічного моделювання дозволили розробити математичний апарат для системно-ситуаційної моделі бізнес-діяльності (МОДУЗ).
В статье адаптировано кибернетической концепции управления в пространстве предельных ресурсов и состояний объекта развития (КУРСОР +) к бизнес-деятельности предприятия. Системно-ситуационной модели развития объекта моделирования является крестообразная четырехполюсная оболочка, а пространство ограничено полюсами есть пространством развития объекта моделирования. Вертикаль этого воображаемого креста, ограниченная сверху предельно положительным, а снизу предельно отрицательным полюсом и отражает процесс развития объекта моделирования. Горизонталь креста, которая с одной стороны, ограничена предельно невозобновимым, а с другой – предельно неисчерпаемым ресурсом, соответствует используемым для развития ресурсам. Систематизация методов математического, информационного и логического моделирования позволили разработать математический аппарат для системно-ситуационной модели бизнес-деятельности (МОДУЗ).
DOI: 10.32782/easterneurope.32-13
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20345
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Кафедра смарт-економіки
ISSN: 2518-1971
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья.pdfarticle269,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.