Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23132
Title: Айдентика сучасного інтернет-магазину: світові тенденції
Other Titles: Identity of a modern online store: global trends
Tożsamość nowoczesnego sklepu internetowego: światowe trendy
Authors: Колісник, О. В.
Гапон, Анна Василівна
Keywords: логотип
мудборд
поліграфічна продукція
сувенірна продукція
фірмові кольори
пакування
векторна графіка
корпоративна айдентика
фірмовий шрифт
позиціонування
функції
особливості
етапи формування фірмового стилю
logo
moodboard
printing products
souvenirs
corporate colors
packaging
vector graphics
corporate identity
corporate font
positioning
functions
features
stages of corporate identity formatio
produkty poligraficzne
pamiątki
kolory korporacyjne
opakowania
grafika wektorowa
identyfikacja wizualna
fonty korporacyjne
pozycjonowanie
funkcje
cechy
etapy formowania tożsamości korporacyjnej
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гапон А. В. Айдентика сучасного інтернет-магазину: світові тенденції : дипломна магістерська робота за спеціальністю 022 Дизайн / А. В. Гапон ; наук. кер. О. В. Колісник ; рец. А. П. Дубрівна. – Київ : КНУТД, 2022. – 120 с.
Abstract: У дипломній роботі надані результати дослідження особливостей проектування дизайн-проекту сучасного інтернет-магазину. Проаналізовано вплив розробок дизайну на оточуюче середовище та сприйняття продукції покупцями. Отримані результати дозволили розробити візуальний ряд та створити мудборд для виявлення загального настрою проекту. Виявлено особливості напрямку калігрофутуризм, його застосування. Встановлено, що великий вплив на сприйняття продукції має правильний вибір каналів комунікації зі споживачем та відповідно розробка айдентики буде орієнтуватись на відповідний формат.
The diploma project presents researching of design aspects modern online store. The impact of design developments on the environment and the perception of products by customers are analyzed. The results obtained allowed us to create a visual series and create a mood board to reveal the general mood of the project. Revealed, the features of the direction of calligrofuturism, its application. It has been established that the correct choice of communication channels with the consumer has a great influence on the perception of products and, accordingly, the development of the identity will be guided by the appropriate format.
W pracy magisterskiej podano wyniki badania cech konstrukcyjnych projektu projektowego nowoczesnego sklepu internetowego. Analizowany jest wpływ zmian projektowych na środowisko i postrzeganie produktów przez klientów. Uzyskane wyniki pozwoliły nam na stworzenie zasięgu wizualnego i stworzenie moodboardu do identyfikacji ogólnego nastroju projektu. Ujawniono cechy kierunku kaligrofuturyzmu, jego zastosowanie. Ustalono, że właściwy dobór kanałów komunikacji z konsumentem ma duży wpływ na postrzeganie produktów i w związku z tym rozwój tożsamości będzie koncentrował się na odpowiednim formacie.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23132
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра графічного дизайну
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Hapon_Kolisnyk.pdf6,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.