Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23327
Title: Різноманітність, ресурс і резерв у стратегіях розвитку топ-закладів вищої освіти у світі
Other Titles: Разнообразие, ресурс и резерв в стратегиях развития топ-заведений высшего образования в мире
Diversity, resources and reserves in the development strategies of top institutions of higher education in the world
Authors: Луговий, В. І.
Слюсаренко, О. М.
Таланова, Ж. В.
Keywords: топ-заклади вищої освіти
рейтинг Шанхайський
основні індикатори
додаткові параметри
різноманітність
ресурс
резерв
стратегії розвитку
універсалізація
профілізація
приватні заклади
державні заклади
топ-заведения высшего образования
рейтинг Шанхайский
основные индикаторы
дополнительные параметры
разнообразие
стратегии развития
универсализация
профилизация
частные заведения
государственные заведения
top institutions of higher education
Shanghai ranking
main indicators
additional parameters
diversity
resource
reserve
development strategy
universalization
profiling
private institutions
public institutions
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Луговий В. І. Різноманітність, ресурс і резерв у стратегіях розвитку топ-закладів вищої освіти у світі / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 15-30.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Показано, що для перших 30-ти топ-закладів вищої освіти за рейтингом "Шанхайський", крім шести основних індикаторів ранжування, існують шість додаткових характеристичних параметрів, які виявляють певний кореляційний зв’язок з рейтинговими досягненнями закладів за великої різноманітності останніх. Одну групу таких параметрів утворюють кількість студентів (рангова антикореляція), частки міжнародних студентів та магістрантів і докторантів (позитивна кореляція), другу – бюджет (відсутність кореляції), унормований на студента бюджет та коефіцієнт відбору на бакалаврські (магістерські) програми (позитивна кореляція). Додаткові параметри, їх величина і вектор впливу важливі для ідентифікації, оптимізації та реалізації наявного ресурсу, потенційного резерву і стратегій (універсалізації чи профілізації) розвитку. Зокрема, щедре фінансове забезпечення топ-закладів США корелює з їх інтегральним домінуванням (ранговим і кількісним) над Сполученим Королівством, Швейцарією, Японією та особливо Канадою щодо країнового представництва в переліку 30-ти найкращих закладів. Аргументовано, що приватні топ-заклади (серед 30-ти всі США) загалом демонструють більшу конкурентоспроможність порівняно з державними, а незмінно перший приватний Гарвардський університет за показниками організації, функціонування і стратегії універсального (всебічного) розвитку, параметричної оптимізації та стабілізації, фактичної ефективності та результативності є взірцевим для інших. З’ясовані різноманітність, ресурси, резерви та стратегії топ-закладів вищої освіти можуть слугувати модельними орієнтирами для модернізації подрібненої, розпорошеної, послабленої, недостатньо конкурентоспроможної вітчизняної вищої школи, розроблення національної стратегії її розвитку.
Показано, что для первых 30-ти топ-заведений высшего образования по рейтингу "Шанхайский", кроме шести основных индикаторов ранжирования, существуют шесть дополнительных характеристических параметров, которые проявляют определённую корреляционную связь с рейтинговыми достижениями заведений при большом разнообразии последних. Одну группу таких параметров образуют количество студентов (ранговая антикорреляция), доли международных студентов и магистрантов и докторантов (позитивная корреляция), другую – бюджет (отсутствие корреляции), нормированный на студента бюджет и коэффициент отбора на бакалаврские (магистерские) программы (положительная корреляция). Дополнительные параметры, их величина и вектор влияния важны для идентификации, оптимизации и реализации имеющегося ресурса, потенциального резерва и стратегий (универсализации или профилизации) развития. В частности, щедрое финансовое обеспечение топ-заведений США коррелирует с их интегральным доминированием (ранговым и количественным) над Соединённым Королевством, Швейцарией, Японией и особенно Канадой относительно краинового представительства в перечне 30 наилучших заведений. Аргументированно, что частные топ-заведения (среди 30-ти все США) в целом демонстрируют большую конкурентоспособность по сравнению с государственными, а неизменно первый частный Гарвардский университет по показателям организации, функционирования и стратегии универсального (всестороннего) развития, параметрической оптимизации и стабилизации, фактической эффективности и результативности является образцовым для других. Выявленные разнообразие, ресурсы, резервы и стратегии топ-заведений высшего образования могут служить модельными ориентирами для модернизации раздробленной, распылённой, ослабленной, недостаточно конкурентоспособной отечественной высшей школы, разработки национальной стратегии её развития.
It is stated that for the first 30 top institutions of higher education according to "Shanghai" ranking, in addition to six major ranking indicators, six additional characteristic parameters exist that show some correlation with the rating achievements of above institutions that demonstrate a significant diversity. One group of these parameters is formed by a number of students (rank anticorrelation), the percentage of international students, as well as master and doctoral students (positive correlation), and the other – by the budget (no correlation), budget per student and selection ratio for bachelor (master) programs (positive correlation). Additional parameters, their value and vector impact are important for identification, optimization and implementation of the existing resource, potential reserve and strategies (universalizing or profiling) for development. In particular, the generous financial support of the top U.S. institutions correlates with their integral dominance (a ranking and quantitative) over the United Kingdom, Switzerland, Japan and especially Canada with regard to country’s representation in the list of 30 best institutions. It is argued that private top institutions (all U.S. among 30) generally exhibit greater competitiveness compared with the public ones; private Harvard University invariably rates the first and is a model for others in terms of organization, functioning and universal (comprehensive) development strategy, parametric optimization and stabilization, the actual efficiency and effectiveness. Diversity, resources, reserves and strategies of top institutions of higher education as identified in this paper can serve as model guidelines for modernization of fragmented, dispersed, weakened, not enough competitive national higher education, the formulation of its national development strategy.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23327
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P015-030.pdf292,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.