Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23331
Title: Корпоративна культура вищого навчального закладу: контент-аналіз категорії
Other Titles: Корпоративная культура высшего учебного заведения: контент-анализ категории
Corporate culture of higher educational establishment: content-analysis of the category
Authors: Лабурцева, О. І.
Майдебура, О. В.
Keywords: організаційна поведінка
культура
корпоративна культура
освітні послуги
вищі навчальні заклади
контент-аналіз
организационное поведение
корпоративная культура
образовательные услуги
высшие учебные заведения
контент-анализ
organization behavior
culture
corporate culture
educational services
higher education institutions
content-analysis
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Лабурцева О. І. Корпоративна культура вищого навчального закладу: контент-аналіз категорії / О. І. Лабурцева, О. В. Майдебура // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 61-71.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Метою статті є змістовний контент-аналіз поняття "корпоративна культура" в сучасному інформаційному просторі корпоративного менеджменту. Досягнення мети обумовлює необхідність вирішення таких завдань як: дослідження історичної ґенези категорій "культура" та "корпоративна культура"; порівняльний аналіз трактувань поняття "корпоративна культура" у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі; обґрунтування дефініції, яка є найбільш корисною в контексті здійснення практичного управління формуванням і розвитком корпоративної культури вищих навчальних закладів, а також визначення пріоритетних напрямів вдосконалення корпоративної культури шляхом розвитку вертикальних та горизонтальних комунікацій у мікро- та макроколективах вищого навчального закладу. Методика дослідження передбачає використання методу контент-аналізу, тобто якісного аналізу змісту визначень наукової категорії (для з’ясування сутності корпоративної культури). Визначено, що найбільш продуктивно трактувати корпоративну культуру як унікальну сукупність норм, цінностей і переконань, що визначають спосіб об’єднання груп і окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених цілей. Таке визначення може слугувати основою для цілеспрямованого формування і розвитку корпоративної культури вищих навчальних закладів за допомогою інструментів внутрішньої комунікації. Виокремлено тенденції історичної ґенези поняття "корпоративна культура", а також провідні відміни у трактуванні цього поняття вітчизняними та західними дослідниками, що створило підстави для вибору дефініції, найбільш корисної для практичного управління корпоративною культурою. Виявлено, що компактне, чітке і змістовне визначення категорії "корпоративна культура" у сучасному просторі корпоративного менеджменту дає можливість її практичного застосування у діяльності соціально-економічних систем різного рівня (підприємство/організація, галузь, регіон, держава).
Целью статьи является содержательный контент-анализ понятия "корпоративная культура" в современном информационном пространстве корпоративного менеджмента. Достижение цели обуславливает необходимость решения таких задач: исследование исторического генезиса категорий "культура" и "корпоративная культура", сравнительный анализ трактовок понятия "корпоративная культура" в отечественной и зарубежной научной литературе; обоснование дефиниции, которая наиболее полезна в контексте осуществления практического управления формированием и развитием корпоративной культуры высших учебных заведений, а также определение приоритетных направлений совершенствования корпоративной культуры путем развития вертикальных и горизонтальных коммуникаций в микро- и макроколлективах высшего учебного заведения. Методика исследования предусматривает использование метода контент-анализа, то есть качественного анализа содержания определений научной категории (для выяснения сущности корпоративной культуры). Установлено, что наиболее продуктивно трактовать корпоративную культуру как уникальную совокупность норм, ценностей и убеждений, определяющих способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения поставленных целей. Такое определение может служить основой для целенаправленного формирования и развития корпоративной культуры высших учебных заведений при помощи инструментов внутренней коммуникации. Выделены тенденции исторического генезиса понятия "корпоративная культура", а также основные отличия в трактовке этого понятия отечественными и западными исследователями, что создало основу для выбора дефиниции, наиболее полезной для практического управления корпоративной культурой. Выявлено, что компактное, четкое и содержательное определение категории "корпоративная культура" в современном пространстве корпоративного менеджмента дает возможность ее практического использования в деятельности социально-экономических систем разного уровня (предприятие / организация, отрасль, регион, государство).
The aim of the article is informative content analysis of the concept of “corporate culture” in the modern information environment in corporate management. To achieve the aim that is necessary to solve the problems as: the study of the historical genesis of the categories of “culture” and “corporate culture”; comparative analysis of interpretations of the concept of “corporate culture” in domestic and foreign scientific literature; justification the definition that is most useful in the context of the implementation of the practical management of the formation and development of corporate culture of higher education institutions, and so the definition of priority directions of improvement of the corporate culture through the development of vertical and horizontal communication in micro- and microcollection higher education institutions. Research methodology involves the use of the method of content analysis, qualitative content analysis of definitions of scientific categories (to clarify the essence of corporate culture). Found that the most productive to interpret corporate culture as a unique set of norms, values and beliefs that define how the Association of groups and individuals in the organization to achieve its goals. This definition may serve as a basis for purposeful formation and development of corporate culture of higher educational institutions with the tools of internal communication. The tendencies of the historical genesis of the concept of “corporate culture”, as well as major differences in the interpretation of this notion Ukrainian and Western researchers that created the basis for choice of definition is most useful for practical management of corporate culture. It is revealed that compact, clear and meaningful definition of the category “corporate culture” in the modern world of corporate management gives the possibility of its practical use in the operation of socio-economic systems of different levels (company / organization, industry, region, state).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23331
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P061-071.pdf301,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.