Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23333
Title: Ефективність вищої освіти: економічне забезпечення доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення
Other Titles: Эффективность высшего образования: экономическое обеспечение доступа к качественному высшему образованию социально незащищенных слоев населения
Effectiveness of higher education: economic providing access to quality higher education socially disadvantaged segments of population
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Keywords: економіка знань
вища освіта
соціально незахищені верстви населення
ринок праці
держава
ВНЗ
роботодавці
экономика знаний
высшее образование
социально незащищенные слои населения
рынок труда
государство
ВУЗ
работодатели
knowledge economy
higher education
socially disadvantaged segments of population
labor market
state
universities
employers
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бреус С. В. Ефективність вищої освіти: економічне забезпечення доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення / С. В. Бреус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 81-92.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Розвиток теоретико-методичного обґрунтування сутності економіки знань, її ролі в розвитку економіки країни в умовах глобалізації, формування практичних рекомендацій щодо здійснення ефективного співробітництва держави, вищих навчальних закладів (ВНЗ) та роботодавців у контексті економічного забезпечення доступу соціально-незахищених верств населення до якісної вищої освіти. При написанні статті використовувались такі основні методи: узагальнення і систематизація теоретичних підходів та емпіричних результатів, що містяться в науковій літературі; порівнянь-зіставлень, економіко-математичних розрахунків; метод економічного аналізу; загальнонаукові прийоми аналізу і синтезу. В умовах глобалізації вища освіта відіграє важливу роль у розвитку як окремої країни, так і світу в цілому. Відбувається перехід до економіки, яка базується на знаннях. Він визначається появою нових досягнень науки і техніки та їх швидким поширенням практично у всіх сферах, а також значними структурними зрушеннями в результаті збільшеної інноваційної активності і глобалізацією наукових і технологічних знань. Системі вітчизняної вищої освіти в контексті співробітництва держави, ВНЗ та роботодавців притаманні певні проблеми, які негативно впливають на можливість її отримання населенням, яке не відноситься до соціально незахищених верств, проте має право на навчання за рахунок коштів державного бюджету відповідно до результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Визначені основні напрями здійснення ефективного співробітництва держави, ВНЗ та роботодавців у контексті економічного забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти з урахуванням потреб економіки. У статті розглянуті основні аспекти, пов’язані з визначенням ролі економіки знань у розвитку економіки країни в умовах глобалізації, формуванням практичних рекомендацій щодо здійснення ефективного співробітництва держави, вищих навчальних закладів та роботодавців у контексті економічного забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти.
Развитие теоретико-методического обоснования сущности экономики знаний, ее роль в развитии экономики страны в условиях глобализации, формирование практических рекомендаций по осуществлению эффективного сотрудничества государства, высших учебных заведений (ВУЗ) и работодателей в контексте экономического обеспечения доступа социально незащищенных слоев населения к качественному высшему образованию. При написании статьи использовались следующие основные методы: обобщение и систематизация теоретических подходов и эмпирических результатов, содержащихся в научной литературе; сравнений-сопоставлений, экономико-математических расчетов; метод экономического анализа; общенаучные приемы анализа и синтеза. В условиях глобализации высшее образование играет важную роль в развитии как отдельной страны, так и мира в целом. Происходит переход к экономике, базирующейся на знаниях. Он определяется появлением новых достижений науки и техники и их быстрым распространением практически во всех сферах, а также значительными структурными сдвигами в результате возросшей инновационной активности, и глобализацией научных и технологических знаний. Системе отечественного высшего образования в контексте сотрудничества государства, ВУЗов и работодателей присущи определенные проблемы, которые негативно влияют на возможность ее получения населением, которое не относится к социально незащищенным слоям, но имеет право на обучение за счет средств государственного бюджета в соответствии с результатами внешнего независимого оценивания (ВНО). Определены основные направления осуществления эффективного сотрудничества государства, ВУЗов и работодателей в контексте экономического обеспечения доступа социально незащищенных слоев населения к качественному высшему образованию с учетом потребностей экономики. В статье рассмотрены основные аспекты, связанные с определением роли экономики знаний в развитии экономики страны в условиях глобализации, формированием практических рекомендаций по осуществлению эффективного сотрудничества государства, ВУЗов и работодателей в контексте экономического обеспечения доступа социально незащищенных слоев населения к качественному высшему образованию.
The development of theoretical-methodological substantiation essence of the knowledge economy and its role in the development of the economy in the context of globalization, the formation of practical recommendations for implementation of effective cooperation the state, universities and employers in the context of economic of providing access to socially disadvantaged segments of population to qualitative higher education. At article writing used the main methods of generalization and systematization of theoretical approaches and empirical results contained in the scientific literature; comparisons, economic and mathematical calculations; method of economic analysis; general scientific methods of analysis and synthesis. In a globalized higher education has an important role in the development of both individual countries and the world at large. There is a transition to an economy which is based on knowledge. It is defined by the advent of science and technology and its rapid spread in almost all areas, and significant structural changes as a result of increased innovation activity and the globalization of scientific and technological knowledge. System of national higher education in the context of cooperation between the state, universities and employers are characterized by some problems that negatively affect the possibility of obtaining a population that does not belong to socially disadvantaged segments of population but has the right to education by the state budget in accordance with the results of external assessment (EIA). The basic directions of implementation of effective cooperation between the state, universities and employers in the context of economic of providing access to socially disadvantaged segments of population to qualitative higher education to the needs the economy. In the article discusses the basic aspects related to the definition of the role of the knowledge economy in the country's economy in the context of globalization, the formation of practical recommendations for implementation of effective cooperation the state, universities and employers in the context of economic of providing access to socially disadvantaged segments of population to qualitative higher education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23333
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P081-092.pdf341,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.