Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23337
Title: Інтелектуальний капітал як нове джерело багатства країни
Other Titles: Интеллектуальный капитал как новый источник богатства страны
Intellectual capital as a new source of wealth the country's wealth
Authors: Пальчук, О. І.
Keywords: нова економіка
Інтернет-економіка
економіка знань
електронна комерція
електронна торгівля
знання
освіта
новая экономика
Интернет-экономика
экономика знаний
электронная коммерция
электронная торговля
знания
образование
new economy
Internet economy
economy of knowledge
e-commerce
e-trade
knowledge
education
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Пальчук О. І. Інтелектуальний капітал як нове джерело багатства країни / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 124-128.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Висвітлено принципи формування нової економіки, проаналізовано її відмінності від традиційної економіки. Показано значення освіти в розвитку сучасної держави. Розглянуто фактори виробництва та окреслено їх значення в подальшому економічному зростанні держав. Особлива увага в роботі приділена електронній комерції та її складовим. Розглянуто новий спосіб ціноутворення підприємствами, окреслено типи покупців та їх стимули щодо використання Інтернет-простору з метою здійснення покупок. Окреме значення приділено зростаючій ролі знань та зроблено висновок про можливість технологічного прориву нашої країни завдяки зростанню наукового потенціалу.
Рассмотрены принципы формирования новой экономики, проанализированы отличия от традиционной экономики. Показано значение образования в развитии современного государства. Рассмотрены факторы производства и их значение в дальнейшем экономическом росте государств. Особенное внимание в работе уделено электронной коммерции и ее составляющим. Рассмотрен новый способ ценообразования предприятиями. Описаны различные типы покупателей и их стимулы относительно использования Интернет-пространства для совершения покупок. Особенное значение уделено возрастающей роли знаний, сделан вывод про возможность технологического прорыва нашей страны благодаря росту научного потенциала.
The principles of forming new economy and its peculiarities comparing to the old model are analysed. The importance of education in the modern sociaty are shown. The special attention in the paper is devoted to the e-commerce and its compounds. The new way of pricing by companies are discovered, the different types of buyers and their motives buying online are examined. The big attention was given to the rising role of knowledge and the possibility of our country to make a breakout due to the rise of scientific potential.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23337
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P124-128.pdf463,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.