Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23341
Title: Удосконалення механізму фінансування системи вищої освіти України як умова її інноваційного розвитку
Other Titles: Совершенствование механизма финансирования системы высшего образования Украины как условие ее инновационного развития
Improvement funding mechanism of higher education Ukraine as a condition for its innovative development
Authors: Воронкова, Т. Є.
Keywords: інноваційний розвиток вищої освіти
механізм фінансування
державно-приватне партнерство
кредитування вищих навчальних закладів
експорт освітніх послуг
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Воронкова Т. Є. Удосконалення механізму фінансування системи вищої освіти України як умова її інноваційного розвитку / Т. Є. Воронкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 176-184.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Мета дослідження полягає в удосконаленні фінансового механізму інноваційного розвитку вищої освіти України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. У процесі дослідження застосовані такі сучасні методи дослідження: порівняльний і статистичний аналізи, метод логічного узагальнення (у ході вивчення особливостей формування та реалізації фінансового механізму функціонування системи вищої освіти в Україні). Додатково до бюджетного пропонується впровадження механізму змішаного освітнього кредитування, що передбачає кредитно-депозитну участь банків із залученням коштів Державного бюджету. Ефективною формою інвестування освітянських інноваційних програм може стати державно-приватне партнерство між вищою школою і бізнесом, яке супроводжується економічним і соціальним ефектами: збільшенням фінансових ресурсів для закладів освіти і зростанням якості професійної освіти для молоді. Світовий досвід засвідчив, що значні фінансові ресурси можуть отримувати вищі навчальні заклади внаслідок експорту освітніх послуг завдяки величезному потенціалу цього ринкового сегменту. Україна може брати участь у цих процесах, конкуруючи, перш за все, в сегменті країн "третього світу". Подальше удосконалення механізму фінансування вищої школи може пов’язуватися з оптимізацією джерел фінансування і впровадженням системи бюджетування діяльності вищих навчальних закладів. Наукова новизна полягає у дослідженні практичних аспектів фінансового механізму функціонування системи вищої освіти України та розробці рекомендацій щодо розвитку його складових. Зокрема, набуло подальшого розвитку поняття фінансового механізму системи вищої освіти, який включає як державну, так і позабюджетну форми фінансового забезпечення вищих закладів освіти. Практична значимість дослідження полягає в тому, що запропоновані заходи щодо вдосконалення фінансового механізму функціонування системи вищої освіти України в контексті її інноваційного розвитку сприяють розширенню позабюджетних форм фінансового забезпечення вищих закладів освіти з урахуванням позитивного світового досвіду.
Цель исследования заключается в усовершенствовании финансового механизма инновационного развития высшего образования Украины с учетом позитивного зарубежного опыта. В процессе исследования применены такие современные методы исследования: сравнительный и статистический анализы, метод логического обобщения (в ходе изучения особенностей формирования и реализации финансового механизма функционирования системы высшего образования в Украине). Дополнительно к бюджетному предлагается внедрение механизма смешанного образовательного кредитования, которое предусматривает кредитно-депозитное участие банков с привлечением средств Государственного бюджета. Эффективной формой инвестирования просветительских инновационных программ может стать государственно-частное партнерство между высшей школой и бизнесом, которое сопровождается экономическим и социальным эффектами: увеличением финансовых ресурсов для учреждений образования и ростом качества профессионального образования для молодежи. Мировой опыт засвидетельствовал, что значительные финансовые ресурсы могут получать высшие учебные заведения в результате экспорта образовательных услуг благодаря огромному потенциалу этого рыночного сегмента. Украина может участвовать в этих процессах, конкурируя, прежде всего в сегменте стран "третьего мира". Дальнейшее усовершенствование механизма финансирования высшей школы может связываться с оптимизацией источников финансирования и внедрением системы бюджетирования деятельности высших учебных заведений. Научная новизна заключается в исследовании практических аспектов финансового механизма функционирования системы высшего образования Украины и разработке рекомендаций по развитию его составляющих. В частности, приобрело дальнейшее развитие понятие финансового механизма системы высшего образования, который включает как государственную, так и внебюджетную формы финансового обеспечения высших учебных заведений. Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные мероприятия относительно совершенствования финансового механизма функционирования системы высшего образования Украины в контексте ее инновационного развития способствуют расширению внебюджетных форм финансового обеспечения высших учебных заведений.
Purpose the study is to improve the financial mechanism innovation of development of higher education of Ukraine, taking into account the positive foreign experience. The research applied research methods: comparative and statistical analysis, a method of logical synthesis (the study of the formation and implementation of financial operation mechanism of higher education in Ukraine). In addition to the budget proposed the introduction of a mixed education lending, which includes credit and deposit banks' participation with attraction of funds of the State budget. An effective form of investment education innovation programs can be a public-private partnership between the school and business, which is accompanied by economic and social effects: increase in financial resources for educational institutions and increasing the quality of vocational education for young people. World-wide experience testified that significant financial resources may receive higher education institutions as a result of the export of educational services due to the huge potential of this market segment. Ukraine may participate in these processes, competing primarily in the third world countries. Further improvement of the mechanism of financing higher education can connect with optimization of funding sources and implementing budgeting systems of higher education. Originality is to study the practical aspects of the functioning of the financial mechanism of the higher education system of Ukraine and the development of recommendations for the development of its components. In particular, further development of the concept has become a financial mechanism of the higher education system, which includes both public and non-regular forms of financial support for higher education. Practical Value the study is that the proposed measures to improve the financial mechanism of the higher education system of Ukraine in the context of its innovation development increase extra budgetary financial support forms of higher education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23341
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P176-184.pdf458,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.