Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23342
Title: Вищий навчальний заклад та бізнес: співпраця, інтеграція, інновації
Other Titles: Высшее учебное заведение и бизнес: сотрудничество, интеграция, инновации
Higher education institutions and business: cooperation, integration, innovation
Authors: Гращенко, І. С.
Keywords: інноваційний розвиток
університети дослідницького типу
трансфер технологій
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Гращенко І. С. Вищий навчальний заклад та бізнес: співпраця, інтеграція, інновації / І. С. Гращенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 185-192.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Мета роботи – розкрити сучасні тенденції інноваційного розвитку університетів, особливості інтеграції досліджень та розробок науки та освіти у бізнес-структури та виробництво. Виявити проблеми та фактори, що визначають перспективи функціонування вищих навчальних закладів в умовах глобалізації та інноваційного розвитку. В процесі проведення досліджень використано статистичний і техніко-економічний аналіз середовища діяльності вищих навчальних закладів та бізнес-середовища в цілому в Україні, діагностиці економічного, фінансового стану підприємств. Проаналізовано умови та особливості формування ефективної інтеграції вищих навчальних закладів та бізнесу. Окреслено шляхи і можливості для зміцнення вітчизняних вищих навчальних закладів, підвищення ефективності їхньої діяльності і конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх послуг, поліпшення рейтингу і збільшення впливу на науково-освітній та економічний розвиток країни. З метою інтенсифікації інноваційної діяльності вищої школи опрацьовано інструментарій, завдяки якому розробляються інноваційні проекти, активізується робота у сфері замовлень, маркетингу, збуту інноваційної продукції, а саме етапи використання механізму інноваційного прогнозування в вищих навчальних закладах. Інноваційний вимір розвитку вищих навчальних закладів виступає провідною тенденцією на шляху реформування системи вищої освіти України. Активізація наявної тенденції досягається завдяки її дії у комплексі з іншими сучасними тенденціями інноваційної діяльності університетів – інтеграцією, інформатизацією, технологізацією, комерціалізацією, автономізацією, що сприяє прискоренню процесу перетворення реальних знань у технологічні нововведення та інноваційні продукти.
Цель работы – раскрыть современные тенденции инновационного развития университетов, особенности интеграции исследований и разработок науки и образования в бизнес-структуры и производство. Выявить проблемы и факторы, определяющие перспективы функционирования высших учебных заведений в условиях глобализации и инновационного развития. В процессе проведения исследований использованы статистический и технико-экономический анализ среды деятельности высших учебных заведений и бизнес-среды в целом в Украине, диагностике экономического, финансового состояния предприятий. Проанализированы условия и особенности формирования эффективной интеграции высших учебных заведений и бизнеса. Определены пути и возможности для укрепления отечественных высших учебных заведений, повышения эффективности их деятельности и конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг, улучшения рейтинга и увеличения влияния на научно-образовательное и экономическое развитие страны. С целью интенсификации инновационной деятельности высшей школы, предложено инструментарий, который обеспечивает разработку инновационных проектов, активизацию работы в сфере заказов, маркетинга, сбыта инновационной продукции, а именно этапы использования механизма инновационного прогнозирования в высших учебных заведениях. Инновационное развитие высших учебных заведений является ведущей тенденцией на пути реформирования системы высшего образования Украины. Активизация, которой можно достичь благодаря действию в комплексе с другими современными тенденциями инновационной деятельности университетов – интеграцией, информатизацией, технологизацией, коммерциализацией, автономизацией, что способствует ускорению процесса преобразования реальных знаний в технологические новшества и инновационные продукты.
Uncover the current trends innovative`s development of universities, especially of the integration research and development of science, education in business structures and production. Identify problems and factors determining the prospects of higher education institutions functioning in the context of globalization and innovation. In general, in the research process used statistical and feasibility study environment for higher education institutions and the business environment in Ukraine, diagnosis economic, financial condition of companies. The conditions and specific features of effective integration for higher education and business. The ways and opportunities to strengthen domestic institutions of higher education, to improve their performance and competitiveness in the global market for educational services, improve rankings and increase impact on research and education and economic development. In order to intensify innovation of Higher Education, proposed a toolkit that enables the development innovative projects in the revitalization of the orders, marketing, sales, product innovation, namely steps in using innovative forecasting mechanism in higher educational institutions. Innovative development of higher education institutions is leading the trend towards reforming the system of higher education in Ukraine. Activation of which can be achieved through action in conjunction with other current trends of innovation universities – integration informatization technologization, commercialization, autonomization that accelerates the process of converting real knowledge in technological innovations and innovative products.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23342
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P185-192.pdf357,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.