Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23344
Title: Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України
Other Titles: Особенности внедрения информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях Украины
Features of introduction informatively communication technologies in higher educational establishments of Ukraine
Authors: Крахмальова, Н. А.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
система вищої освіти України
світовий освітній простір
навчальний процес
наукова діяльність
інформатизація навчального процесу
информационно-коммуникационные технологии
система высшего образования Украины
мировое образовательное пространство
учебный процесс
научная деятельность
информатизация учебного процесса
informatively-communication technologies
system of higher education of Ukraine
outer educational space
educational process
scientific activity
informatization of educational process
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Крахмальова Н. А. Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах України / Н. А. Крахмальова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 199-207.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є невід’ємною складовою глобалізаційних процесів у світовому просторі та значною мірою визначають подальший соціально-економічний і науково-технічний розвиток країн світу. В реаліях сьогодення ІКТ у всьому світі визнані стратегічними технологіями, які є основою науково-технічного прогресу. А світова практика розвитку та використання ІКТ в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства, а саме, інформатизацію навчального процесу. Для системи вищої освіти України важливою умовою її інтеграції у світовий освітній простір є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах (ВНЗ). За сучасних умов інформаційні та комунікаційні технології відіграють значну роль у всіх сферах життєдіяльності нашого суспільства, а ефективне їх використання у професійній діяльності є характерною ознакою сучасного фахівця з будь-якої спеціальності. Актуальність ІКТ обумовлена тим, що вони удосконалюють систему вищої освіти в цілому та навчальний процес у ВНЗ зокрема. Аргументовано, що найбільшого розповсюдження отримали комп’ютерні навчальні програми, а саме, комп’ютерні підручники, тестові, експертні та консультативно-інформаційні системи, лабораторні комплекси, бази даних, прикладні програми для забезпечення обробки інформації. Саме тому постає необхідність впровадження у вищих навчальних закладах ІКТ.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются неотъемлемой составляющей глобализационных процессов в мировом пространстве и в значительной степени определяют последующее социально-экономическое и научно-техническое развитие стран мира. В реалиях настоящего ИКТ во всем мире признаны стратегическими технологиями, которые являются основой научно-технического прогресса. А мировая практика развития и использование ИКТ в образовании демонстрирует тенденцию к изменению традиционных форм организации образовательного процесса в условиях информационного общества, а именно, информатизацию учебного процесса. Для системы высшего образования Украины важным условием ее интеграции в мировое образовательное пространство является внедрение информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях (ВУЗ). В современных условиях информационные и коммуникационные технологии играют значительную роль во всех сферах жизнедеятельности нашего общества, а эффективное их использование в профессиональной деятельности является характерным признаком современного специалиста любой специальности. Актуальность ИКТ предопределена тем, что они совершенствуют систему высшего образования в целом и учебный процесс в ВУЗ в частности. Аргументировано, что наибольшее распространение получили компьютерные учебные программы, а именно, компьютерные учебники, тестовые, экспертные и консультационно-информационные системы, лабораторные комплексы, базы данных, прикладные программы, для обеспечения обработки информации. Именно поэтому появляется необходимость внедрения в высших учебных заведениях информационно-коммуникационных технологий.
Informatively-communication technologies (IKT) are the inalienable constituent of globalizaciynikh processes in outer space and largely determine subsequent socio-economic and scientific and technical development of the world countries. In realities of segodennya of IKT in the whole world acknowledged strategic technologies which are basis of scientific and technical progress. And world practice of development and use of IKT in education demonstrates a tendency to the change of traditional forms of organization of educational process in the conditions of informative society, namely, informatization of educational process. For the system of higher education of Ukraine the important condition of its integration in outer educational space is introduction informatively communication technologies in higher educational establishments. At modern terms information and of communication technologies play a considerable role in all spheres of vital functions of our society, and their effective use in professional activity is the characteristic sign of modern specialist on any speciality. Actuality of IKT is predefined that they perfect the system of higher education on the whole and educational process in higher educational establishment in particular. Argued, that most distribution got the computer educational programs, namely, computer textbooks, to the test, expert and consultative informative systems, laboratory complexes, databases, application programs, for providing of treatment of information. For this reason the necessity of introduction appears for higher educational establishments informatively-communication technologies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23344
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P199-207.pdf286,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.