Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23346
Title: Економічна політика держави в системі підготовки фахівців-контролерів
Other Titles: Экономическая политика государства в системе подготовки специалистов-контролеров
Economic politics of the state in the system of preparation the specialists-comptrollers
Authors: Кузнецова, А. І.
Keywords: бюджет
видатки
кваліфікація
контролер
освіта
фінансування освіти
расходы
квалификация
образование
финансирование образования
budget
charges
qualification
controller
education
financing of education
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кузнецова А. І. Економічна політика держави в системі підготовки фахівців-контролерів / А. І. Кузнецова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 214-222.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Метою статті є визначення напрямів економічної політики держави в системі підготовки фахівців-контролерів. Відповідно до цього поставлено такі завдання: розкрити вимоги до освіти й рівня кваліфікації контролера з виділенням аспектів професійної обізнаності контролера; дослідження рівня розвитку сучасної освіти; визначення ролі держави в розвитку освіти і підготовки контролерів. Методика дослідження передбачає використання методів порівняння (для з’ясування відхилень та їх особливостей у сфері освіти), методів динамічного аналізу та узагальнення (для виявлення тенденцій зміни показників фінансування вищих навчальних закладів, їх кількості, чисельності студентів за джерелами фінансування їх навчання), системного підходу (при розробці сукупності аспектів професійної обізнаності компетентного контролера). Визначено, що трудова діяльність будь-якого працівника є практичною реалізацією власного освітнього потенціалу. Рівень її ефективності і значимість вкладу фахівця в господарювання підприємства напряму залежить від грамотного використання працівником навичок і знань, здобутих під час навчання, та в процесі самоосвіти шляхом підвищення кваліфікації протягом життя. Виявлено, що у вишах відсутня підготовка фахівців за спеціальністю "Контролінг", що є суттєвим недоліком у професійній підготовці контролерів, які в своїй практичній діяльності керуються знаннями бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, планування і контролю. Така ситуація ускладнює отримання якісної фахової освіти контролера і досягається за рахунок самоосвіти шляхом підвищення кваліфікації протягом життя. Виявлені основні тенденції зміни показників фінансування вищих навчальних закладів і сфери освіти в Україні, кількості навчальних закладів і чисельності студентів за джерелами фінансування їх навчання.
Целью статьи является определение направлений экономической политики государства в системе подготовки специалистов-контролеров. В соответствии с этим поставлены следующие задачи: раскрыть требования к образованию и уровню квалификации контролера с выделением аспектов профессиональной осведомленности контролера; исследование уровня развития современного образования; определение роли государства в развитии образования и подготовки контролеров. Методика исследования предполагает использование методов сравнения (для выяснения отклонений и их особенностей в сфере образования), методов динамического анализа и обобщения (для выявления тенденций изменения показателей финансирования высших учебных заведений, их количества, численности студентов по источникам финансирования их обучения), системного подхода (при разработке совокупности аспектов профессиональной осведомленности компетентного контролера). Определено, что трудовая деятельность любого работника является практической реализацией собственного образовательного потенциала. Степень ее эффективности и значимость вклада специалиста в хозяйствование предприятия напрямую зависит от грамотного использования работником навыков и знаний, полученных во время обучения, и в процессе самообразования путем повышения квалификации в течение жизни. Выявлено, что в вузах отсутствует подготовка специалистов по специальности "Контроллинг", что является существенным недостатком в профессиональной подготовке контролеров, которые в своей практической деятельности руководствуются знаниями бухгалтерского учета, менеджмента, маркетинга, планирования и контроля. Такая ситуация затрудняет получение качественного профессионального образования контролера и достигается за счет самообразования путем повышения квалификации в течение жизни. Выявлены основные тенденции изменения показателей финансирования высших учебных заведений и сферы образования в Украине, количества учебных заведений и численности студентов по источникам финансирования их обучения.
The purpose of the article is determination of the directions of economic policy of the state in the system of preparation of specialists-controllers. According to it the following tasks are set: to expose requirements to education and to skill level of controller with allocation of aspects of professional awareness of the controller; researches of the level of development of modern education; definition of a role of the state in a development of education and preparation of controllers. Methodology is based on research methods such as, comparison (to finding out of rejections and their features in education); the method of dynamic analysis and synthesis (to identification of tendencies of change of indicators of financing of higher educational institutions, their amount, quantity of students on sources of financing of their training); systematic approach (in the development of totality of aspects of professional awareness of the competent comptroller). The results determined, that labour activity of any worker is a practical realization of own educational potential. Degree of its efficiency and the importance of a contribution in the management of enterprise directly depends on competent use by the worker of skills and the knowledge got during educating and in the process of self-education by professional development during life. Found that in higher education institutions there is absent preparation the specialists in "Controlling" that is an essential lack in professional preparation of controllers, who in the practical activities are guided by knowledge of accounting, management, marketing, planning and control. Such situation complicates receiving qualitative professional formations of the controllers and is reached due to selfeducation by professional development during life. The main trends indicators of financing the higher educational institutions and education in Ukraine, number of educational institutions and the number of students on sources of financing of their training are revealed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23346
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P214-222.pdf440,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.