Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23352
Title: Інноваційна підготовка фахівців з обліку та аудиту в умовах використання сучасних інформаційних технологій
Other Titles: Инновационная подготовка специалистов учета и аудита в условиях использования современных информационных технологий
Innovative training experts accounting and audit under using modern information technologies
Authors: Скрипник, Маргарита Іванівна
Матюха, Микола Миколайович
Keywords: методика викладання
бухгалтерський облік
інноваційні технології
інформаційні системи обліку
методика преподавания
бухгалтерский учет
инновационные технологии
информационные системы учета
teaching methodology
accounting
innovative technologies
accounting information systems
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Скрипник М. І. Інноваційна підготовка фахівців з обліку та аудиту в умовах використання сучасних інформаційних технологій / М. І. Скрипник, М. М. Матюха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 262-267.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: У статті розкриті методичні аспекти викладання облікових дисциплін із використання сучасних інформаційних технологій. Представлено визначення розуміння інноваційних технологій у сучасній системі освітніх послуг. У праці висвітлено методичні аспекти викладання при запровадженні інноваційних методів, форм і прийомів навчальної роботи із застосуванням ситуаційних завдань. Висвітлюються питання методики й техніки проведення імітаційних ситуаційних завдань при проведенні занять із бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційних систем. Визначаються проблемні питання щодо розвитку наукового мислення у студентів обліково-економічного спрямування. Визначені особливості форм ознайомлення із програмними продуктами із автоматизації обліку в рамках самостійної роботи студентів. Відмічається роль неформального підходу до викладання дисциплін з метою отримання додаткових знань і навиків, що необхідні сучасним фахівцям.
В статье раскрыты методические аспекты преподавания учетных дисциплин при использовании современных информационных технологий. Представлены определения инновационных технологий в современной системе образовательных услуг. В работе отображены методические аспекты преподавания при внедрении инновационных методов, форм и приемов учебной работы с применением ситуационных задач. Освещаются вопросы методики и техники проведения имитационных ситуационных задач при проведении занятий по бухгалтерскому учету в условиях использования информационных систем. Определяются проблемные вопросы развития научного мышления у студентов учетно-экономического направления. Определены особенности форм ознакомления с программными продуктами по автоматизации учета в рамках самостоятельной работы студентов. Отмечается роль неформального подхода к преподаванию дисциплин с целью получения дополнительных знаний и навыков, которые необходимы современным специалистам.
The article reveals the methodological aspects of teaching accounting disciplines using modern information technologies. Provides definitions of innovative technologies in the modern system of education. The article reveals the methodological aspects of teaching in the implementation of innovative methods, forms and methods of study with the use of case studies. The problems of the methods and techniques of simulation case studies during training on accounting in terms of information systems. Determined by the problems of development of scientific thinking in students of accounting and economic trends. The features of the forms of acquaintance with software products for automated accounting within the students' independent work. Notes the role of the informal approach to teaching in order to obtain additional knowledge and skills that are essential to modern art.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23352
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P262-267.pdf204,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.