Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23353
Title: Вдосконалення системи фінансування ВНЗ України в сучасних умовах
Other Titles: Совершенствование системы финансирования вузов Украины в современных условиях
Authors: Тарасенко, І. О.
Нетребська, Н. В.
Нефедова, Т. М.
Keywords: ВНЗ
конкурентоспроможність
система фінансування
адаптація
ВУЗ
конкурентоспособность
система финансирования
адаптация
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тарасенко І. О. Вдосконалення системи фінансування ВНЗ України в сучасних умовах / І. О. Тарасенко, Н. В. Нетребська, Т. М. Нефедова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 268-278.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: Дослідження процесу фінансово-організаційної адаптації ВНЗ України до сучасних соціально-економічних умов. Дослідження ґрунтується на використанні основних положень системного підходу. У процесі роботи для вирішення комплексного наукового завдання використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів та явищ у їх взаємозв’язку та розвитку, а саме: діалектичний, аналізу і синтезу, семантичного аналізу, порівняльного аналізу, графічного аналізу, логічного узагальнення результатів. В процесі дослідження виявлено проблеми функціонування ВНЗ в Україні; проаналізовано основні фактори конкурентоспроможності ВНЗ; досліджено систему фінансування ВНЗ в Україні; на основі аналізу передового зарубіжного досвіду та змін у законодавстві України запропоновано основні напрями вдосконалення системи фінансування ВНЗ України з метою її адаптації до сучасних умов. Запропоновано основні напрями вдосконалення системи фінансування ВНЗ за результатами аналізу змін в законодавстві України та зарубіжного досвіду. Вдосконалення системи фінансування є необхідною передумовою забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ.
Исследование процесса финансово-организационной адаптации ВУЗОВ Украины в современных социально-экономических условиях. Исследование основывается на использовании основных положений системного подхода. В процессе работы для комплексного решения научной задачи использованы общенаучные и специальные методы исследования процессов и явлений в их взаимосвязи и развитии, а именно: диалектический, анализа и синтеза, семантического анализа, сравнительного анализа, графического анализа, логического обобщения результатов. В процессе исследования выявлены проблемы функционирования ВУЗОВ в Украине; проанализированы основные факторы конкурентоспособности ВУЗА; исследована система финансирования ВУЗОВ в Украине; на основе анализа передового зарубежного опыта и изменений в законодательстве Украины предложены основные направления совершенствования системы финансирования ВУЗОВ Украины с целью ее адаптации к современным условиям. Предложены основные направления совершенствования системы финансирования ВУЗОВ по результатам анализа изменений в законодательстве Украины и зарубежного опыта. Совершенствование системы финансирования является необходимой предпосылкой обеспечения конкурентоспособности ВУЗОВ.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23353
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P268-278.pdf289,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.